Atmosferische depositie op kasdek en groeiproblemen

Beschrijving

Voor dit project zijn sedimentanalyses gedaan bij 5 regenwaterbassins. De analyse bestaande uit 5 x fytotoxkit sediment en 5 x fytotoxkit regenwater. Hiermee is onderzocht of atmosferische deposities van invloed zijn op groeiremming.

Resultaten

Bij glastuinbouwbedrijven die onder de aan- en uitvliegroutes van de luchthaven Schiphol liggen, treden onverklaarbare groeistoornissen op. De vraag is of hemelwater mogelijk verontreinigd raakt door atmosferische depositie, waardoor dit bij gebruik in de kas groeiremming kan veroorzaken. Binnen dit project is getracht om door middel van het uitvoeren van de fytotoxkit meer inzicht te krijgen over het wel of niet aanwezig zijn van groeiremmende stoffen in het hemelwater. Hiertoe zijn monsters van het hemelwater en het sediment genomen uit de wateropslag van drie bedrijven gelegen in de nabijheid van Schiphol en van twee bedrijven welke elders zijn gelegen.

Uit de resultaten van de fytotoxtoetsen blijkt dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat groeiremming ontstaat door atmosferische depositie en in het bijzonder door atmosferische depositie afkomstig van de luchtvaart. Groeiremming ontstaan door atmosferische depositie is ook niet uit te sluiten. Nader onderzoek hiernaar is gewenst. 

Geen eindrapport beschikbaar

Projectnummer 13834-35
Startdatum 01-07-10
Einddatum 31-12-10
Afgerond Ja
Budget €5000
Uitvoerder LTO Groeiservice

Onderzoek en projecten gietwater