NoWaste: Brijn naar water en zout met MDC

Beschrijving

Het ontwikkelen van een technologie, gebaseerd op membraandestillatie en kristallisatie, om daarmee de problematiek van infiltratie van brijn uit omgekeerde osmose installaties op te lossen.

Resultaten

Samenvattend kan het volgende geconcludeerd worden:

  • Het blijkt in principe mogelijk brijnen te concenteren met een gecombineerd MD/OD proces, waarbij schoon water en vast zout wordt verkregen.
  • Een groot deel van het NaCl kan vóór de OD stap al verwijderd worden via precipitatie door toevoeging van een antisolvent zoals een geconcentreerde CaCl2 of MgCl2 oplossing.
  • Het blijkt mogelijk om scaling op het membraan in de vorm van CaCO3 te voorkomen door toevoeging van enten. CaSO4 precipitatie blijkt vooral plaats te vinden in de warmtewisselaaar.
  • Het OD proces is toegepast om NaCl precipitatie op het membraan te voorkomen. Dit blijkt vooralsnog onvoldoende te werken. Regelmatige spoeling van het membraan is nodig om neergeslagen NaCl opnieuw op te lossen en de flux te herstellen. Dit spoelproces is nog niet geoptimaliseerd.
  • Eerste economische inschattingen voor het MD/OD proces zijn gunstig, in het bijzonder bij continue bedrijfsvoering en grote capaciteit. Voor kleine capaciteiten of beperkte bedrijfstijd is de situatie duidelijk ongunstiger, maar aantrekkelijkheid zal nog altijd afhangen van lokale lozingskosten.
Projectnummer 13825
Startdatum 30-09-09
Einddatum 01-10-13
Afgerond Ja
Budget €€ 71.400
Uitvoerder TNO
Document

Onderzoek en projecten gietwater