Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

Beschrijving

Dit project is een doorstart van het project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten. In dit project wordt binnen drie werkpakketten verder kennis ontwikkeld om tot een optimalisatie van hergebruik drainwater te komen in substraatteelten.

Werkpakket 1: Telen met toelating van meer natrium II
In werkpakket 1 worden de verschillende oplossingsrichtingen zoals deze zijn ontwikkeld binnen Telen met toelating van meer natrium doorontwikkeld. Het belang van dit onderdeel is groot, daar in recirculerende systemen vaak natrium een belangrijke knelpunt is om verregaand te kunnen recirculeren. Uit het lopende project komen interessante, veelbelovende mogelijkheden naar voren, die echter nog verdere doorontwikkeling nodig hebben.

Werktpakket 2: Invloed van filtratie
In werkpakket 2 wordt onderzocht in hoeverre met andere filtertechnieken en/of het beter inzetten van filtertechnieken gemakkelijker de doelstelling om te komen tot een (nagenoege) nullozing kan worden gerealiseerd. Het filterspoelwater blijkt namelijk een punt van aandacht te zijn en een mogelijk knelpunt in het kunnen realiseren van een nullozing. Tevens hebben de filters invloed op de werking van andere waterbehandelingssystemen en de toevoeging van weerbaarheidsverhogende stoffen.

Werkpakket 3: Invloed toegevoegde producten op waterkwaliteit
In het laatste werkparket wordt een methode ontwikkeld waarmee ingeschat kan worden in hoeverre toegevoegde producten schade kunnen toebrengen in de emissieloze teelt. Verschillende producten zullen worden getest; te denken valt aan reinigingsmiddelen en weerbaarheidsverhogende stoffen.

Dit project wordt gefinancierd door: KIJK io/Glastuinbouw Nederland (WP1 en WP3), Topsector T&U en TKI Watertechnologie (WP2),  Elektravon/Haket (WP1), YARA (WP1), Priva Horticulture BV (WP2), UVAR Holland BV (WP2), Fiber Filtration (WP2), Stowa (stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw) (WP2), Moor Filtertechniek (WP2), Hortispeed (WP2), Agrozone BV (WP3), overige private partijen (WP3) en LNV (alle werkpakketten). Het is een project binnen de koepel PPS Glastuinbouw Waterproof van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Projectnummer W19002
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR en Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten drainwater