Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum

Beschrijving

Dit project betreft industrieel onderzoek naar de behandeling van het (gezamenlijk) spuiwater van de glastuinbouwbedrijven in Berlikum met als doel de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het project is een initiatief van LTO Noord Glaskracht vanuit de aankomende wettelijke verplichting (volgend op de tweede nota duurzame gewasbescherming) om emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw te reduceren.

Tijdens een eerder onderzoek bij Wageningen UR bleek dat zuivering met waterstofperoxide in aanwezigheid van opgelost ijzer goede mogelijkheden bood. Wageningen UR onderzoekt echter alleen technieken, waarbij de producent de instellingen bepaald, en geen zuiveringsprincipes. De methode met waterstofperoxide biedt (voor zover nu bekend als enige) de optie om op korte termijn de kosten voor zuivering aanzienlijk te verlagen. Voor de glastuinbouwsector is het daarom van belang dat deze methode verder wordt onderzocht. Waterstofperoxide is een algemeen leverbare stof. Een producent is om die reden wel geïnteresseerd in onderzoek naar deze toepassing, maar uit concurrentieoverwegingen niet bereid het onderzoek te financieren. De omstandigheden in Berlikum (m.n. aanpassing rioleringssysteem en nabijheid onderzoeksfaciliteiten van het CEW) zijn zeer geschikt om het zuiveringsprincipe (Fenton-reactie) hier nader te onderzoeken. Met dit onderzoek wordt een belangrijk kennishiaat ingevuld.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door: Stichting Programmafonds Glastuinbouw, LTO Noord projecten fonds, provincie Friesland, Waterschap Fryslan, Gemeente Menameradiel , Easymeasure, Water Waves.

Projectnummer W5002
Startdatum 01-10-15
Einddatum 01-07-17
Afgerond Nee
Budget €179.680
Uitvoerder Centre of Expertise Water Technology
Document

Meer onderzoeken en projecten

Emissieloos Telen

Lopend

Met een consortium van bedrijven en organisaties wordt in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een concept voor een emissieloze...

Lees meer