Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum

Beschrijving

Dit project betreft industrieel onderzoek naar de behandeling van het (gezamenlijk) spuiwater van de glastuinbouwbedrijven in Berlikum met als doel de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het project is een initiatief van LTO Noord Glaskracht vanuit de aankomende wettelijke verplichting (volgend op de tweede nota duurzame gewasbescherming) om emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw te reduceren.

Tijdens een eerder onderzoek bij Wageningen UR bleek dat zuivering met waterstofperoxide in aanwezigheid van opgelost ijzer goede mogelijkheden bood. Wageningen UR onderzoekt echter alleen technieken, waarbij de producent de instellingen bepaald, en geen zuiveringsprincipes. De methode met waterstofperoxide biedt (voor zover nu bekend als enige) de optie om op korte termijn de kosten voor zuivering aanzienlijk te verlagen. Voor de glastuinbouwsector is het daarom van belang dat deze methode verder wordt onderzocht. Waterstofperoxide is een algemeen leverbare stof. Een producent is om die reden wel geïnteresseerd in onderzoek naar deze toepassing, maar uit concurrentieoverwegingen niet bereid het onderzoek te financieren. De omstandigheden in Berlikum (m.n. aanpassing rioleringssysteem en nabijheid onderzoeksfaciliteiten van het CEW) zijn zeer geschikt om het zuiveringsprincipe (Fenton-reactie) hier nader te onderzoeken. Met dit onderzoek wordt een belangrijk kennishiaat ingevuld.

Na de rioolaanpassing wordt het spuiwater van de tuinbouwbedrijven samen met het huishoudelijke afvalwater via twee leidingen naar een centraal punt gebracht. Het CEW zal, in samenwerking met Easymeasure en Water Waves onderzoek verrichten naar een effectieve en doelmatige zuiveringsmethode voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit het spuiwater van de tuinbouwbedrijven. De voorgestelde techniek zal vervolgens door Water Waves gebouwd en vermarkt gaan worden.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door: Stichting Programmafonds Glastuinbouw, LTO Noord projecten fonds, provincie Friesland, Waterschap Fryslan, Gemeente Menameradiel , Easymeasure, Water Waves.

Resultaten

Dit project heeft een plan van aanpak en een ontwerp van de zuivering opgeleverd,waarmee de  gewasbeschermingsmiddelen op een effectieve en doelmatige wijze verwijderd kunnen worden uit het spuiwater van de glastuinbouw in Berlikum. Het ontwerp is getoetst middels een pilot-installatie op een representatieve praktijklocatie. Deze installatie wordt verder getest om te komen tot BZG-certificering. Wanneer alle gewasbeschermingsmiddelen individueel voor meer dan 95% verwijderd worden, is de certificering een feit.

Projectnummer W5002
Startdatum 01-10-15
Einddatum 01-07-17
Afgerond Ja
Budget €179.680
Uitvoerder Centre of Expertise Water Technology
Document

Meer onderzoeken en projecten