Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw

Beschrijving

Doel:
Betere kennis van de omvang en het ontstaan van lekkages in de glastuinbouw. Inzicht in de rol van lekkages op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Inzicht in het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen en daarmee de waterkwaliteit om de kas te verbeteren. Op termijn is meer zicht op de rol van lekkage op de waterkwaliteit en het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen.

Projectomschrijving:
Ondanks dat in de afgelopen jaren zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet en in be-paalde gebieden dure maatregelen zijn uitgevoerd, blijkt uit jaarlijkse metingen dat de verbetering in de waterkwaliteit nog niet overal afdoende is. Afgelopen periode is een pilot uitgevoerd, gefinancieerd vanuit de overheid, naar lekkage bij een drietal glastuin-bouwbedrijven.
Hoofdconclusie uit de pilot was dat lekstromen meetbaar zijn en aanwezig. Dit is niet perse gekoppeld aan een bepaalde type teelt of ouderdom van de kas, noch geografische ligging. Tegelijkertijd was het aantal deelnemers aan de pilot te klein om de urgentie exact te duiden en conclusies op pilotniveau te generaliseren. Ook is in het pilotonder-zoek expliciet niet een link gelegd met de lokale waterkwaliteit c.q. concentratie van stoffen in het oppervlaktewater.
Projectaanpak
Binnen de recent afgeronde pilot deden mee :

  • 2 substraat (tomaten, anthurium)
  • 1 grondteler (chrysanten).

Binnen dit project worden de metingen bij deze bedrijven voortgezet, en worden de me-tingen uitgebreid door het toevoegen van 3 nieuwe bedrijven; 2 substraatbedrijven en 1 grondteeltbedrijf. Voor deze bedrijven wordt het meetnet ingericht en bemonsteren 4 x fysich-chemisch en 2 x gbm+edna.

Projectfasen:
Fase 1: Voorbereidingsfase:

  • Treffen voorbereidingen metingen
  • Samen met betrokken partners aanpak en planning vastleggen.

Fase 2:Implementatiefase

  • Metingen uitvoeren
  • Risico kaart opstellen
  • In samenspraak met installatiebranche en bevoegd gezagen verkennen en uitwer-ken ‘certificatie-schema’ lekvrije kas

Fase 3: Kennisdelingsfase
Fase 4: Evaluatie project

Het project past (beperkt) binnen het programma Glastuinbouw Waterproof en wel binnen de actielijnen:

  • Naar nulemissie gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Binnen deze actielijn is slechts één deel actie benoemd, hier valt dit onderwerp niet onder.

  • Optimale watergift/bemesting grondgebonden teelten.

Ook hier valt het matig onder de vastgelegde actielijnen
Ondanks dat het project beperkt past onder de gestelde actielijnen, draagt het wel bij aan inzicht om te komen tot nagenoeg nulemissie.

Projectnummer W21002
Startdatum 01-10-21
Einddatum 31-10-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Ecorys Nederland en Witteveen+Bos

Meer onderzoeken en projecten

Invloed van filtratie

Lopend

Dit betreft werkpakket 2 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  Filtratie is een belangrijk instrument om de...

Lees meer