Ontwikkeling van een nutriënten monitoring en bewakingssysteem voor substraatteelten

Beschrijving

De tuinbouw staat voor de opgave de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen drastisch te verlagen, met als einddoel een nul-emissie in 2027. Een belangrijke reden voor deze emissies is dat er onvoldoende vertrouwen is in kwaliteit van de (recirculerende) voedingsoplossing, waardoor deze regelmatig wordt ververst. Beter inzicht in het verloop van de gewasbehoefte in de tijd voorkomt suboptimale bemesting, en verhoogt het vertrouwen bij de telers in de waterkwaliteit bij hergebruik.

Het doel van het project is daarom een accuraat en bedrijfsspecifiek monitorings- en terugkoppelingssysteem voor voedingsoplossing tijdens de teelt te ontwikkelen. Dit systeem zal bestaan uit een dynamisch rekenmodel dat in de basis toepasbaar is voor alle substraatteelten, en door koppeling met monitoring zelflerend is waardoor het gerichte adviezen creëert voor de individuele teler. Het model heeft als randvoorwaarde dat er aan de eisen van een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan worden voldaan. De parameters en variabelen van het model worden deels ingevuld met beschikbare kennis:

- de richtlijnen uit de laatste versie van de BemestingsAdviesBasis (BAB; 1999), en
- relevante onderzoeksresultaten die sinds 2000 zijn verzameld over watergeven, bemesting, substraten en teeltsystemen.

Daarnaast wordt met behulp van experimenten ontbrekende kennis vergaard over de verschillen in nutriëntenbehoefte door rassen, teeltsystemen, substraten en duurzame teeltstrategieën. Vanwege de hoge diversiteit en complexiteit beperkt dit deel van het onderzoek zich tot twee pilot gewassen: tomaat en potchrysant.

Het project draagt concreet bij aan het thema Meer met Minder van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De economische impact van het project voor de primaire sector bestaat uit het mogelijk worden van innovatieve duurzame teeltstrategieën, waarbij efficiënter gebruik gemaakt wordt van water en meststoffen (en energie). Hierdoor kan voldaan worden aan de eisen die overheid, maatschappij en markt stellen aan productie. Doordat emissies worden voorkomen, wordt bovendien de maatschappelijk gewenste betere grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in glastuinbouwgebieden gerealiseerd. Voor de toeleverende sector betekent het een versterking van de internationale marktpositie doordat er beter ingespeeld kan worden op de wereldwijd toenemende vraag naar water-efficiënte duurzame tuinbouw. Wetenschappelijk gezien levert het project nieuwe inzichten in de interacties tussen substraat, watergeefstrategie en nutriëntenconcentraties, en de opname, het gedrag van water, nutriënten en ballast-ionen in verschillende teelten en teeltsystemen. Het levert een significante bijdrage aan het behoud van de wetenschappelijke koppositie die Nederland heeft op het gebied van teelttechniek en Resource use efficiency in de glastuinbouw.

Projectnummer BO-25.06-001-017
Startdatum 01-01-16
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €n.b.
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer