COastal Aquifer STorage and Recovery Fase II

Beschrijving

De toenemende watervraag, Klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoet water, vooral tijdens perioden van droogte. Men moet daardoor een beroep doen op dure alternatieve zoetwatervoorziening voor drinkwater, landbouw en industrie, natuur en (stedelijk) waterbeheer. Ook wateroverlast vormt een steeds groter probleem. Vanwege deze optelsom aan problemen hebben kustgebieden een steeds minder aantrekkelijk vestigingsklimaat.Gebruikmaken van ruimschoots aanwezige gebiedseigen, tijdelijke zoetwateroverschotten na opslag in de ondergrond en benutting van brak water wordt nu nog gezien als een kleinschalige maatregel die slechts lokaal kan worden ingezet door eindgebruikers.Als oplossing voor de zoetwatervoorziening in Nederlandse Kustgebieden is COASTAR (COastal Aquifer STorage and Recovery) in het leven geroepen: een handelingsperspectief voor een robuuste zoetwatervoorziening in Laag-Nederland door grootschalige, georganiseerde inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater, met baten voor het beheer van het gehele watersysteem.

Binnen het TKI-onderzoek zullen we COASTAR planmatig en kritisch onderzoeken en ontwikkelen ten behoeve van opname als adaptatiestrategie (bv. Deltaprogramma). Het focusgebied is de regio Den Haag-Westland-Rotterdam en vormt een voorbeeld voor andere regio's in Nederland en Kustgebieden wereldwijd.

Het beoogde resultaat is een Masterplan voor een uitvoeringsprogramma COASTAR in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Om een juiste afweging te Kunnen malen tussen COASTAR en andere opties voor de zoetwatervoorziening van laag-Nederland en tussen COASTAR en ander gebruik van de ondergrond is het belangrijk om COASTAR te laten aansluiten bij lopende trajecten van regionale en nationale overheid, zoals het Deltaprogramma.

Dit project wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door: KWR, Allied Waters, Arcadis , HH Delfland, Deltares, Dunea, Evideti, LTO Glaskracht, Stichting Programmafonds Glastuinbouw, Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en TKI.

Resultaten

De eerste fase van dit onderzoek leverde het volgende rapport op. In dit rapport kunt u alles lezen over de voordelen en noodzaak, evenals de technische en financiële haalbaarheid van het gebruik van grootschalige ondergrondse opslag van zoetwater.

Bekijk hier het filmpje over het project.

Ga hier naar het vervolgproject.

Projectnummer 401642
Startdatum 01-06-17
Einddatum 31-05-19
Afgerond Ja
Uitvoerder KWR Water
Document

Meer onderzoeken en projecten

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater...

Lees meer