Sla op water

Beschrijving

Doel van dit onderzoek is het realiseren van een jaarronde, duurzame teelt van met name ijssla van een constante en hoogwaardige kwaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee plastic cabrio tunnelkassen met in de lichtarme seizoenen bij belichting met leds in twee lichtintensiteiten. Minimale emissie wordt verkregen door de teelt op water via het Dry Hydroponics systeem en dwarse NFT. Er is een zeer beperkt gewasbeschermingsmiddelen. Zowel de kas als het water kunnen verwarmd worden. De volgende aspecten worden onderzocht:

  • Kas- en watertemperatuur in relatie tot lichtintensiteit
  • Opkweekmedia
  • Plantdichtheid
  • Zuurstofverrijking
  • Toepassing biostimulanten in water
  • Slatypen en rassen
  • Metingen en waarnemingen: o.a. zuurstofgehalte water, productie en kwaliteit

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Teelt de grond Uit (samen met enkele sla-telers).

Resultaten

Binnen het programma Teelt de grond Uit zijn voor meerdere open teelt gewassen teeltsystemen ontwikkeld die recirculatie van drainagewater mogelijk maken. Voor bladgewassen (sla, prei, kruiden) is de nadruk komen te liggen op ‘drijvende teelt’ – teeltvijvers waar platen met plantgaten op drijven. De ontwikkeling voor sla en kruiden is vervolgens steeds verder verschoven richting bedekte teelt; teelt in een tunnel of kas.

Om de systemen rendabel te maken is er veel kennis op gedaan over plantpluggen, waterbeweging, drijvers, watertemperatuur, zuurstofhuishouding, rasselectie, de rol van micro-organismen en recent ook een hoog-intensieve teelt onder LED-licht.

Hoofdconclusies zijn:

·          Plantpluggen: over het algemeen is de groei beter op organische pluggen dan op an-organische pluggen en beter op luchtige dan op compacte pluggen.

·          Waterbeweging: waterbeweging is essentieel voor beschikbaarheid van nutrienten in het microclimaat van de wortels. Waar veel gewerkt wordt me continue recirculatie, lijkt twee keer per uur 5 minuten beweging een betrouwbare ondergrens.

·          Drijvers: over de jaren zijn meerdere type drijvers op de markt gekomen. Een kenmerk van succesvolle drijvers lijkt te zijn dat het wateroppervlak niet volledig afgedicht wordt, maar dat er directe luchtuitwisseling mogelijk is met het water. Enkele gerichte studies konden deze hypothese niet bevestigen. Praktijkervaring van betrokken ondernemers wijst wel in deze richting.

·          Watertemperatuur: koeling leidt over het algemeen tot lagere groei zonder een verhoging van kwaliteit. Verwarming van het water (tot 3-4 graden boven ruimtetemperatuur) leidt tot meer groei en kan gebruikt worden als energie-efficiënte verwarming ten opzichte van ruimteverwarming.

·          Zuurstofhuishouding: de ondergrens voor plantschade is 2 ppm zuurstof in het water. Herhaaldelijk is aangetoond dat zuurstofvoorziening tot 100% verzadiging (afhankelijk van de temperatuur 7-9 ppm) leidt tot betere teelt, terwijl verdere verhoging geen positief effect heeft. Op systemen met groot luchtuitwisselend oppervlak met het water lijkt de zuurstof voorziening in het water minder relevant te zijn (in de relatief koele slateelt. Voor de warmere chrysantenteelt lijkt zuurstoftekort wel op te kunnen treden ondanks luchtuitwisseling).

·          Rasselectie: er is steeds intensief samengewerkt met de verschillende veredelaars om te komen tot goede rassen voor de teelt op water. Deze ontwikkeling staat echter nog aan het begin. Er is nog niet gericht veredeld op waterteelt.

·          Micro-organismen: het microbioom (het ecosysteem in de wortelzone) heeft grote invloed op de groei. Een grote verkenning in 2014 liet zien dat het microbioom zeer verschilt tussen teeltbedrijven, ondanks vergelijkbare teelten. Daarbij is de invloed van temperatuur op verschuiving van populaties en het effect actief aanenten aangetoond. Vooral bij een schone start kan het aanenten met water van actief teeltsysteem of met commerciele preparaten nuttig zijn (of juist ziekte veroorzaken bij het aanenten met pathogenen).

 

·          Intensieve teelt onder LED/Son-T: de afgelopen twee winterseizoenen is gewerkt aan een licht/temperatuur recept voor hoog intensieve teelt. Het onderzoek begint bij hoge teeltsnelheid, die veelal leidt tot bladverbranding, en gaat stapje voor stapje terug om te komen bij een teeltkundig optimum. Met de huidige snelheden van 41 dagen (inclusief zaaien) en 28 dagen (vanaf planten) zou een intensieve teelt jaarrond rendabel kunnen zijn.

Projectnummer 3742209900
Startdatum 01-01-15
Einddatum 31-12-15
Afgerond Ja
Budget €68.600
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer