Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw definitief

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Hoofdlijnenakkoord van 14 maart 2018 is de 'Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw' vastgesteld. De werkwijze is niet alleen beschikbaar voor toezichthouders, maar ook voor ondernemers. In de werkwijze staat omschreven hoe het toezicht en de handhaving kunnen worden uitgevoerd.

Nu de werkwijze definitief is, gaan de toezichthouders hier de komende maanden concreet mee aan de slag. Als u nog niets geregeld hebt, is het dus zaak om daar nu werk van te maken. Dat kan door:

  • Een individueel zuiveringsapparaat aan te schaffen.
  • U aan te sluiten bij een collectief (voor zover dat nog mogelijk is; o.a. voor de collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg is dat nog mogelijk via het aanmeldformulier op de site van LTO Glaskracht Nederland).
  • Een contract af te sluiten met een mobiele zuiveraar.
  • De Aanpak nul-lozing te volgen.

Het opstellen van de werkwijze was nodig om te zorgen voor eenduidige handhaving, zodat vragen als 'Welke middelen mag ik nog gebruiken als mijn collectief uitstel heeft?' en 'Mag ik het drain(age)water elders hergebruiken?' in het hele land hetzelfde worden beantwoord.

De komende tijd kunt u ervaringen met handhaving en vragen over de zuiveringsplicht mailen naar water@spam-protectltoglaskracht.nl. Die ervaringen kunnen we dan gebruiken om situaties duidelijker te omschrijven als de werkwijze wordt geactualiseerd.

Meer nieuws

Aantonen nullozing

Wanneer het lukt om emissieloos te telen en u geen drainwater (voedingswater met restanten gewasbeschermingsmiddelen) meer loost op oppervlaktewater...

Lees meer

Strategie einde van de teelt

Aan het eind van de teelt ga je al nadenken over hoe je straks weer gaat starten. Hoe zorg je ervoor dat je geen drainwater meer hebt, dat je dus ook...

Lees meer

Omgaan met natrium

Ophoping van natrium wordt vaak genoemd als oorzaak om drainwater niet meer te kunnen hergebruiken. Onderzoeker Erik van Os (Wageningen University &...

Lees meer