Waterzuiveringssysteem AquaReUse

AquaReUse is een waterzuiveringssysteem, waarbij al het afvalwater van een cluster van glastuinbouwbedrijven (85 ha) in de Overbuurtse Polder in Bleiswijk centraal wordt ingezameld en gezuiverd tot gietwaterkwaliteit. Deze glastuinbouwbedrijven (her)gebruiken het gezuiverde water vervolgens weer als gietwater. Hiermee is een gesloten en duurzame waterketen te realiseren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt samen met haar waterpartners aan een AquaReUse-installatie, die in het eerste kwartaal van 2015 in bedrijf gaat. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met de tuinbouwondernemers en alle betrokken partijen. In het nieuwe concept worden gangbare technieken uit de afvalwaterverwerking en de proceswaterindustrie op een unieke wijze gecombineerd. Hierdoor is het afvalwater tot gietwater te zuiveren, waarbij het voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de telers en hun klanten worden gesteld. Deze installatie maakt het mogelijk huishoudelijk- en tuinbouwafvalwater optimaal te hergebruiken in de teelt van groenten en sierteeltgewassen.

Voordelen
Het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven ter plaatse zuiveren, in de bodem opslaan en opnieuw gebruiken, heeft verschillende voordelen. Allereerst bevordert het een doelmatig hergebruik van water op de glastuinbouwbedrijven. Bovendien is het gezuiverde gietwater een oplossing voor het dreigend watertekort in de toekomst. Tevens is het gebruik van grondwater te voorkomen en daarmee een oplossing voor de zogenoemde brijnproblematiek. Brijn is de afvalwaterstroom, die vrijkomt bij de ontzouting van grondwater. Als het gietwater uit AquaReUse het gebruik van grondwater kan vervangen, biedt dit ook een oplossing voor deze brijnproblematiek. En omdat er minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat, worden de zuiveringskosten beperkt.

Het concept biedt niet alleen meerdere voordelen voor de tuinders. Ook overheden, zoals provincies en waterschappen, realiseren landelijke en Europese doelstellingen.

Samenwerking
Het hoogheemraadschap wil met het AquaReUse-project laten zien dat het mogelijk is bedrijven en overheden samen te laten werken aan het sluiten van de waterketen. Dat afvalwater van een cluster van 11 glastuinbouwbedrijven wordt gezuiverd tot gietwater en dat dezelfde bedrijven dit gietwater van het hoogheemraadschap afnemen, is een belangrijke innovatie. De telers zijn verenigd in de EBOP (= Energiebedrijf Overbuurtse Polder) en hebben een leverings- en afnameovereenkomst gesloten. De bedrijven zijn allen via het riool aangesloten op het project. Van het beschikbare afvalwater komt na zuivering 80% terug als goed en schoon gietwater.

Grotere schaal
Het onderzoeksproject AquaReUse moet laten zien dat ook op grotere schaal, bij clusters van grote en middelgrote glastuinbouwbedrijven, goede mogelijkheden zijn om efficiënt met gietwater om te gaan. Waarbij glastuinbouwbedrijven elkaars afvalwater hergebruiken en daarmee de gietwaterproblematiek oplossen. Met het project wordt invulling gegeven aan de beleidsdoelen glastuinbouwsector en overheden.

Meer nieuws