‘Waterkwaliteit snel in beeld’: mobiele opstelling meet betrouwbaar in de praktijk

Jolijn Bonnet (SCFF) en André van der Wurff (Groen Agro Control)

Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit. Dat is van belang om in te kunnen grijpen in de water- en nutriëntenvoorziening van de planten en de waterzuivering. Het project ‘Waterkwaliteit snel in beeld’ richt zich op de ontwikkeling van hierop toegesneden meetmethodes en –concepten, waarmee de waterkwaliteit snel kan worden bijgestuurd.

Randvoorwaarde was dat een opstelling kon worden gerealiseerd met bestaande sensoren, die eenvoudig en op relatief korte termijn zijn toe te passen in de praktijk. Binnen dit onderzoek is hiervoor een eenvoudige mobiele opstelling ontworpen.

Praktijklocatie
De sensoren zijn afzonderlijk van elkaar getoetst. Vervolgens is de mobiele opstelling gebouwd en opnieuw getoetst. De ontworpen BOD (biological oxygen demand) v1 sensor, als schatter voor het aerobe kiemgetal, liet geen betrouwbare resultaten zien. De chlorofyl fluorescentie sensor was zeer gevoelig en de gemeten waarden correleerde goed met de toevoegde hoeveelheid algen. Zelfs bij een drooggewicht van 15 mg/l werd al een significante stijging gemeten. De pH sensor was gevoelig voor reinigingsmiddelen. Tijdens het reinigen moet daarom de pH sensor worden verwijderd.
Vervolgens werd een nieuwe BOD v2 sensor ontworpen en gebouwd en opnieuw getoetst. Maar er werd geen relatie gevonden met een concentratie aan bacteriën. Bacteriën hebben invloed op het UV Fluorescentie signaal voor het bepalen van organische stof. Op een praktijklocatie voor opkweek van plantmateriaal zijn tweeënveertig watermonsters geanalyseerd door de mobiele opstelling en door het laboratorium.

Meetinstrumentarium
De opstelling meet betrouwbaar in de praktijk, afgelezen aan de elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad, die zowel in de mobiele opstelling als in het laboratorium werden gemeten. Redox kan worden gebruikt als een schatter voor het Chemisch Zuurstof Verbruik, voor de aanwezige hoeveelheid bacteriën en daarmee een schatting voor de hoeveelheid Fusarium spp. Deze relatie wordt mogelijk verklaard doordat het redox potentiaal negatief gecorreleerd is aan de zuurgraad.
Bacteriën en Fusarium groeien beter bij een lagere zuurgraad. Deze relatie is alleen geldig onder aerobe omstandigheden met een redox potentiaal tussen 100-350 mV. Hiervan kan de tuinbouwsector leren en de ORP een nieuwe plaats geven binnen het bestaande meetinstrumentarium. Op de praktijk locaties werden weinig algen en troebel water aangetroffen. Verder onderzoek moet daarom uitwijzen of genoemde relaties betrouwbaar in de praktijk kunnen worden gebruikt. Er is binnen het project een eerste ontwerp gemaakt voor een dashboard voor een schatting van de waterkwaliteit met bijbehorende grenswaarden.

Meer nieuws