Voorzitter Platform Duurzame Glastuinbouw Bouke Arends blikt terug op bewogen jaar (1)

Jan van Staalduinen

Begin vorig jaar nam burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland de voorzittershamer van het Platform Duurzame Glastuinbouw over van Sjaak van der Tak. Voordat hij goed en wel aan de slag kon, kwam ons land in de greep van corona. Veel zaken vielen voor langere tijd stil. Gold dat ook voor het bestuurswerk en de voortgang die de sector maakt bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen?

Mijnheer Arends, in 2020 wierp het coronavirus tal van beperkingen op. Niet in de laatste plaats voor het bestuurlijke overleg. Hoe heeft u dat ervaren?
“De pandemie en de maatregelen die daaruit voortvloeiden hebben nog steeds een grote maatschappelijke en economische impact. Uiteraard hebben deze ook invloed gehad op het PDG. Tal van (regionale) bijeenkomsten die voor de sector en voor ons werk van belang zijn, werden noodgedwongen geannuleerd. De Stuurgroep en de Managementgroep van het PDG kwamen minder vaak bijeen dan gepland, veel onderzoeken en projecten liepen vertraging op. De monitoringsronde is een jaar uitgesteld en enkele rapportages zijn doorgeschoven. De overgang naar digitaal overleg kon die vertragingen niet helemaal voorkomen of compenseren. Het persoonlijke contact heb ik erg gemist. Digitaal vergaderen is zoveel afstandelijker.”

De Kaderrichtlijn Water vormt de voornaamste leidraad voor overleg binnen het PDG. De zuiveringsplicht is inmiddels realiteit en het accent ligt nu op (gebiedsgerichte) monitoring door waterschappen en omgevingsdiensten. Hoe gaat het daarmee en wat verdient extra aandacht?
"De meeste ondernemers in de glastuinbouw voldoen aan de zuiveringsverplichting voor afvalwater. Zij hebben een individuele zuiveringsinstallatie, een contract met een mobiele zuiveraar of zijn nul-lozer. Voor tuinderscollectieven verviel het maatwerk per 1 januari 2021. De collectieven waar het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen nog (net) niet voor 95% plaatsvindt, zijn in goed overleg met de omgevingsdiensten. Naast deze voor de waterkwaliteit positieve ontwikkelingen is aandacht nodig om de lange termijn doelstelling van een nagenoeg emissieloze teelt in 2027 te behalen. Communicatie en het bevorderen van toezicht en handhaving staan hoog op de agenda. Innovatieve onderzoeken en nieuwe technieken worden nauwlettend gevolgd en we stimuleren de implementatie daarvan. Het PDG werkt onverminderd aan de uitvoering van de gemeenschappelijke visie van een toekomstbestendige duurzame glastuinbouw."

Uit de jaarrapportage over 2020 blijkt dat er bij het zuiveren van nutriënten nog veel moet gebeuren. Heeft die vaststelling geleid tot nieuwe besluiten of initiatieven?
"Om de ambitie van nagenoeg nullozing in 2027 te halen is meer inzicht nodig in de mogelijkheden en knelpunten. In 2020 zou gestart worden met een inventarisatie via netwerkbijeenkomsten van gewasgroepen om de definitie van ‘nagenoeg nul’ te kunnen vaststellen. Vanwege COVID-19 is hier slechts minimaal invulling aan gegeven. Mogelijke knelpunten en onderbouwing worden nu uitgewerkt in een notitie, die hopelijk nog dit jaar aan de stuurgroep kan worden voorgelegd. Er is sowieso een stevige inzet nodig op communicatie én op toezicht en handhaving. Bevordering van het waterbewustzijn blijft aandacht en inspanningen vergen. Dat geldt ook voor de praktische implementatie van maatregelen en voor het monitoren van de resultaten."

Als u kijkt naar wat er ondanks corona in 2020 is gedaan en bereikt, welk gevoel overheerst dan?
“Respect en optimisme. Het PDG is het enige platform waar rijks- en regionale overheden en de glastuinbouwsector samen aan tafel zitten. Die keuze is gemaakt om ons gezamenlijk te kunnen inzetten het gezamenlijke geformuleerde doel ‘nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027’. Ik ben optimistisch over de kans van slagen, omdat ik zie dat de focus niet op tegenstellingen ligt, maar op integratie en samenwerking. Dat vraagt om een flexibele opstelling binnen een omgeving met uiteenlopende overlegstructuren en betrokken partijen. Het is mooi om te zien dat dit na jaren nog steeds blijkt te werken. Samen iets tot stand brengen geeft altijd een goed gevoel, vooral bij grote uitdagingen zoals deze.”

Dit is deel 1 van het interview met Bouke Arends, als voorzitter van Platform Duurzame Glastuinbouw. Zie bijlage voor deel 2.

Meer nieuws