Verlenging fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ met vijf jaar

Margreet Schoenmakers

De komende vijf jaar wordt er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimulerings-budget Emissiebeperking Glastuinbouw’, weer budget beschikbaar gesteld voor projecten en initiatieven. Het betreft projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit, door de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Dit betekent dat ook dit jaar weer projecten en initiatieven kunnen worden ingediend voor een financiële bijdrage vanuit dit fonds.

Sinds 2012 wordt door de waterschappen budget beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de realisatie van een (nagenoeg) nullozing in 2027 van meststoffen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar grondwater, oppervlaktewater en riolering. Afgelopen najaar hebben de waterschappen besloten het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw met een nieuwe periode van vijf jaar (2021 t/m 2025) te verlengen. STOWA beheert dit ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

Verantwoordelijkheid
Door het verlengen van het stimuleringsbudget geven de gezamenlijke waterschappen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het terugdringen van emissies. Afgelopen jaren heeft een groot aantal projecten een bijdrage gehad uit dit stimuleringsbudget. Het budget is zeker niet alleen bedoeld voor grote projecten, ook kleinere projecten en initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit, het terugdringen van de emissies en het implementeren van nieuwe kennis en maatregelen in de praktijk kunnen een aanvraag indienen.

Projectvoorstellen
In 2021 komt de beoordelingscommissie vier maal bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. Ondernemers kunnen hun projectvoorstel, waarmee ze in aanmerking willen komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds, dus gedurende het hele jaar indienen.
Voor de eerst komende beoordelingsronde dienen de ideeën vóór 25 maart te worden ingediend.  Kijk hier voor meer informatie, deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier. Of neem contact op met Margreet Schoenmakers.

Meer nieuws