Verbetering waterkwaliteit is verantwoordelijkheid van iedereen

Voor de Glastuinbouw is een goede waterkwaliteit belangrijk. Glastuinbouw Nederland zet zich samen met de waterschappen in voor het verbeteren van die waterkwaliteit. Dat gebeurt met een gebiedsgerichte aanpak, maar de waterschappen nemen ook regelmatig monsters van het oppervlaktewater in andere delen van hun gebied om de kwaliteit te controleren en te waarborgen.

Bij de controles maken de waterschappen vooral gebruik van het meten van EC en nitraat, omdat die waarden ter plekke kunnen worden gemeten. Te hoge waarden zijn een indicatie voor een lozing van bijvoorbeeld drainwater op het oppervlaktewater. Controle en handhaving vinden risicogericht en proportioneel plaats. Dat betekent dat bij een onbewuste overtreding meestal niet direct wordt beboet, maar de ondernemer de gelegenheid krijgt om de overtreding op te lossen. Bewuste overtredingen worden wel direct aangepakt.

Voorschriften bekend
Zo is er onlangs door het Hoogheemraadschap van Delfland een illegale lozing geconstateerd bij een komkommerbedrijf in Poeldijk. Deze ondernemer wordt een proces-verbaal opgelegd voor de lozing en de lozing wordt bestuursrechtelijk beëindigd.
Glastuinbouw Nederland staat achter deze manier van controle en handhaving, want de voorschriften voor het lozen van bijvoorbeeld drainwater horen nu bij elke ondernemer bekend te zijn. De ‘rotte appels’ die het voor de goede bedrijven verpesten moeten daar zelf de consequenties van dragen.

Meer nieuws