Telen met toelating 10 mmol/liter natrium in paprika

Afgelopen twee jaar is er ervaring opgedaan met het toelaten van meer natrium in de paprikateelt. Uit het onderzoek bleek dat binnen de proefkas geteeld kan worden met een hoger natrium dan gangbaar is. Door te telen met toelating van meer natrium is het mogelijk om langer drainwater te recirculeren. Hierdoor hoeft er minder afvalwater te worden gezuiverd en kan tevens weer een stap worden gezet richting een nagenoege nulemissie in 2027.

Effect natrium
Over het algemeen geldt dat bij een stijgend gehalte aan natrium er negatieve effecten kunnen optreden. Een te hoog natriumgehalte in het drainwater kan leiden tot groeivermindering, gebreksverschijnselen (door een tekort aan opname van essentiële nutriënten) en/of neusrot. In de loop van de jaren is de opbrengst toegenomen. Hierdoor is de opname van voeding ook toegenomen. Tegelijk is de EC die wordt gegeven aan de plant nog verder toegenomen om de productkwaliteit te verbeteren. De verwachting bij aanvang van het project was dan ook dat we met meer natrium kunnen telen dan dat we van oudsher gewend zijn.

Paprika
In het project 'Telen met toelating van meer natrium' worden strategieën ontwikkeld om te kunnen telen met toelating van meer natrium. In 2018 is hiervoor binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof een onderzoek uitgevoerd door Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw. In een proefkas zijn paprika’s geteeld met in de gift verschillende Na concentraties. Als streefwaarde in de drain zijn verschillende natriumgehalten aangehouden, namelijk 2,4,8 en 10 mmol/liter. In de proef trad bij een EC van 2,8 mmol/liter met een natriumgehalte tot 10 mmol per liter geen (statistische verantwoord) negatief effect op op de productie en de kwaliteit. Wel bleek wederom dat paprika weinig natrium opneemt. Hierdoor is het voor de paprikateelt wel van belang om te beschikken over goed (natriumarm) uitgangswater.

Notities
Over de toelating van meer natrium in de teelt en specifiek het telen met toelating van meer natrium in de paprika, heeft de WUR twee notities opgesteld. De notities geven de resultaten van het onderzoek uit 2017/2018 weer:

Meer nieuws