Succesvolle Waterdag in het World Horti Center

Donderdag 31 mei vond de Waterdag 2018 in het World Horti Center plaats. Deze dag stond in het teken van klimaatadaptatie door het duurzaam omgaan met water.

Jos de Bijl van het Hoogheemraadschap van Delfland sprak over de uitdagingen en inspanningen van het waterschap om tot een gezond ecologisch watersysteem te komen. Waar de grachten vroeger nog als open riool werden gebruikt, is het tegenwoordig steeds belangrijker om goed te zorgen voor het leven in en rondom de sloot. De polders in het Westland liggen lager dan het boezemkanaal: water moet van de polders omhoog worden gepompt om het gebied te kunnen verlaten. De pompen die hiervoor nodig zijn blijken een groot risico te zijn voor het visleven. Hoogheemraadschap Delfland is op weg om alle 200 gemalen visvriendelijk te maken. 

Jacco Vooijs sprak over de verantwoordelijkheid van u als ondernemer en het belang van het actief aandacht schenken aan uw watermanagement. De ambitie van LTO Glaskracht Nederland staat hierin centraal; produceren in harmonie met de omgeving. Het is belangrijk voor u als ondernemer om geaccepteerd te worden als producent en transparant te zijn. Doelstelling is om nagenoeg emissievrij van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen te produceren.

Vooijs benadrukte het belang van het optimaal gebruiken van regenwater. COASTAR werd hierbij besproken: het gebruik maken van ondergrondse waterbergingen om onder andere wateroverlast te voorkomen en de beschikbaarheid van goed gietwater te garanderen. Dit klinkt nu nog als toekomstmuziek, maar zeker iets om gezamenlijk aan te werken.

Tijdens de workshop Zuiveringstechnieken van Guus Meis stelden ondernemers zeer diverse vragen. Dit leidde tot een diversiteit aan besproken onderwerpen: van mogelijkheden voor grondgebonden teelten om emissie te beperken, tot aan de diversiteit aan zuiveringstechnieken. De noodzaak van vergaande emissiebeperking werd algemeen onderkend, evenals het belang van het in beeld krijgen van alle waterstromen op het eigen bedrijf en het voorkomen van lekkages en andere onbewuste waterstromen naar oppervlakte water.

Maar wat kunt u als ondernemer nu zelf doen? Onder andere kunt u zelf uw waterkwaliteit meten en uw waterstromen in beeld brengen. Ook is het van belang uw watersysteem te optimaliseren, zodat er voldoende buffercapaciteit is voor de opslag van drain(age)water; ook in geval van een onvoorziene gebeurtenis, zoals een storing van de ontsmetter. Ook is het van belang te beschikken over voldoende goed gietwater. We streven met u naar een nullozing om te voldoen aan de zuiveringsplicht.

De presentaties van de Waterdag 2018 vindt u hier. De Waterdag is georganiseerd in samenwerking met Demokwekerij Westland.

Meer nieuws