Stowa honoreert vermifiltratieproject voor emissiebeperking

Margreet Schoenmakers

In december 2019 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan een nieuw project: Vegeta. Dit project is gebaseerd op vermifiltratie om gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw af te breken.

De afgelopen jaren is er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’, budget beschikbaar gesteld voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. In december zijn twee projecten door de beoordelingscommissie aangehouden en is één project positief beoordeeld. In totaal hebben vorig jaar vier projecten een financiële bijdrage toegezegd gekregen. Ook in 2020 is het mogelijk om projectideeën in te dienen.

Gehonoreerde project Vegeta
Het project Vegeta, vermifiltratie om gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw af te breken, is vlak voor de kerst gehonoreerd met een financiële bijdrage. Binnen dit project wordt een aanpak ontwikkeld om gewasbeschermingsmiddelen via vermifiltratie af te breken. In Azië wordt deze aanpak met een macrofauna filter al toegepast voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Het gebruik van deze methode voor gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw is nog niet eerder onderzocht. In dit project wordt de werking getest en de praktische uitvoerbaarheid in de glastuinbouw geformuleerd. Naast het testen van de werking op de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen, kan deze techniek ook een antwoord bieden op andere uitdagingen in de glastuinbouw, zoals de ophoping van zink.
Op de website glastuinbouwwaterproof.nl wordt regelmatig over de voortgang van de lopende projecten bericht.

Ook een projectvoorstel?
In 2020 komt de beoordelingscommissie opnieuw bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. Bedrijven kunnen hun projectvoorstel dus ook dit jaar indienen, om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds. Voor de eerstkomende beoordelingsronde moeten de ideeën vóór 14 april worden ingeleverd.
Kijk hier voor meer informatie over de deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@spam-protectstowa.nl.

Meer nieuws