Stowa honoreert drie nieuwe projecten emissiebeperking glastuinbouw

In december 2018 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten.

Ook in 2018 is er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’, budget beschikbaar gesteld voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. In december zijn drie projecten door de beoordelingscommissie positief beoordeeld. Totaal hebben in het afgelopen jaar 7 projecten een financiële bijdrage toegezegd gekregen. Ook in 2019 is het mogelijk om project ideeën in te dienen.

Gehonoreerde projecten in december 2018
De volgende projecten zijn de afgelopen week gehonoreerd met een financiële bijdrage:

  • Project “Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten”

Het doel van het project is het ontwikkelen van hulpmiddelen die telers van grondgebonden gewassen in staat stelt een beregeningsoverschot te minimaliseren, of daarnaast de kwelstroom te beperken, en daarmee te kunnen voldoen aan de ‘zorgplicht’.

  • Project “Filtratie in emissieloze teeltsystemen”

In dit project wordt gewerkt aan een optimalisatie van het filtratieproces in verschillende teeltsystemen en waterstromen op glastuinbouwbedrijven door het ontwerpen en testen van filterstraten op pilotschaal en in de praktijk.

  • Project “Waterkwaliteit sneller in beeld”

Doel van dit project is de ontwikkeling van een (mobiele) multi-sensor meetsysteem om (snel en op locatie) real-time de waterkwaliteit te kunnen bepalen.  

Over de voortgang van de projecten zal u regelmatig op de hoogte worden gehouden via glastuinbouwwaterproof.nl.

Heeft u een projectvoorstel?
Ook in 2019 komt de beoordelingscommissie weer bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. U kunt uw projectvoorstel, welke in aanmerking kan komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds, dus ook in 2019 nog indienen. Kijk hier voor meer informatie, deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@spam-protectstowa.nl.

Meer nieuws