‘Stagnering verbetering waterkwaliteit vereist betere handhaving’

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door. Dat concludeert Hoogheemraadschap Delfland in haar waterkwaliteitsrapportage over 2021. De druk op de waterkwaliteit vanuit land- en glastuinbouw blijft te groot, zo luidt de conclusie. Glastuinbouw Nederland deelt die conclusie, maar constateert ook dat er wel sprake is van verbetering ten opzichte van 2020. ‘Intensiever toezicht is een belangrijk instrument om verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren.’

Delfland investeert al heel lang in het verbeteren van de waterkwaliteit. “Het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vergt extra inzet van álle betrokken partijen, inclusief het Rijk”, benadrukt hoogheemraad Marcel Belt. “Gezamenlijke inspanningen met de glastuinbouwsector om lozingen en lekkages uit de kassen terug te dringen, leverden tussen 2013 en 2020 een aanzienlijke verbetering op, maar die verbetering zet voor het tweede jaar op rij niet door.”

Nieuwe stappen
“Dat versterkt het grote belang van nieuwe afspraken in het kader van de Emissieloze kas”, reageert Arthur van den Berg, themaspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland. “Het is positief dat Delfland aangeeft meer risico gestuurd te gaan handhaven. Dat is naar onze mening noodzakelijk om nieuwe stappen te kunnen zetten in de waterkwaliteit in deze glastuinbouwregio. Het grote merendeel van onze telers is daar heel actief mee bezig, maar blijkbaar is er nog steeds sprake van calamiteiten; bewust of onbewust. Het is een goede zaak dat het hoogheemraadschap de kosten voor verwijtbaar gedrag bij de ‘dader’ probeert neer te leggen. Laakbaar handelen van één teler heeft immers grote gevolgen voor de hele sector. Niet alleen qua imago, maar ook door de consequenties voor het inkrimpende middelenpakket.”

Waterkwaliteitsgegevens
Kijkend naar de resultaten erkent Glastuinbouw Nederland dat de verbetering van de waterkwaliteit stagneert, al is 2021 al wel weer beter dan 2020. “We zitten weer op het niveau van 2019. Er zijn nog maar twee stoffen aangetroffen die niet meer zijn toegelaten. Dat waren er in 2020 nog zestien. Het aantal normoverschrijdende middelen daalde naar elf, tegen bijna twintig het jaar daarvoor. Maar zoals gezegd moet het nog beter.”
De gemaakte nieuwe afspraken tussen de betrokken partijen binnen het project Emissieloze Kas en de nadruk op strengere handhaving moeten daar dit jaar een nieuwe impuls aan geven. “Ik onderschrijf de mening van Delfland dat we het met elkaar moeten doen. Dat betekent ook een goede analyse van de waterkwaliteitsgegevens. Zien we nog factoren over het hoofd en hoe kunnen we die aanpakken? Dat zijn belangrijke vragen. Nu de glastuinbouw grote stappen heeft gezet, worden andere invloeden meer bepalend. Ook dat verdient aandacht, wat niet wegneemt dat de glastuinbouw zelf ook nog stappen moet zetten”, meent de waterspecialist.

Innovatieve ideeën
Er is een actieplan vastgesteld met afspraken over intensiever toezicht en handhaving met de gemeenten en omgevingsdiensten. Daarnaast is er verder onderzoek geïnitieerd om lekkages uit kassen te voorkomen. “Vanuit Glastuinbouw Nederland zetten we diverse communicatiekanalen in om het gedrag van telers, waar nodig, te verbeteren. Een recente challenge voor het indienen van innovatieve ideeën voor het tegengaan van lekkages, heeft dit onderdeel van het probleem opnieuw onder de aandacht gebracht”, aldus Arthur van den Berg.

Meer nieuws