Nieuwe ronde indienen projecten Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw

Om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen, helpen de waterschappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Glastuinbouwondernemers die een projectidee hebben, kunnen deze indienen om zo in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

Doel emissiebeperking naar water
De projecten moeten bijdragen aan het terugdringen van emissies vanuit de glastuinbouw en de verbetering van de waterkwaliteit in het (oppervlakte)water. Zowel nieuwe als lopende projecten ter verbetering van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden kunnen onder voorwaarden een financiële bijdrage krijgen uit het budget. Nadrukkelijk worden ook groepen telers, die concreet met dit onderwerp aan de slag willen gaan, gevraagd te reageren. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Uiteraard is er ook ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw.
Tot nu toe zijn vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget emissiebeperking Glastuinbouw’ al diverse projecten financieel ondersteund. Hiermee is veel kennis ontstaan over manieren om de emissies vanuit de glastuinbouw terug te dringen.

Het fonds
De individuele waterschappen dragen bij aan dit stimuleringsbudget. De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het fonds namens de waterschappen. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen die beoordelen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is. Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget, ontvangen maximaal € 40.000. Bij financiering over meerdere jaren geldt een maximum van € 60.000. Vier keer per jaar worden ingediende voorstellen beoordeeld. Om met een project in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het fonds, moet nu een aanvraag worden ingediend.

Meedoen?
Voor de komende ronde moet een projectidee voor 2 juni 2023 zijn ontvangen door de beoordelingscommissie. Dit kan door een (summier) idee in te dienen. De ondernemer (aanvrager) krijgt dan feedback, waarna hij of zij kan beslissen om het complete projectidee inclusief begroting in de volgende ronde in te dienen. Het is ook mogelijk om direct het complete projectvoorstel inclusief begroting in te dienen. Dit laatste is met name handig wanneer de intentie is nog dit jaar te starten met het project of als sneller duidelijkheid gewenst is omtrent een eventuele bijdrage vanuit het fonds.

Na deze ronde zijn er nog twee ronden dit jaar waarvoor projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Deze zijn op 17 augustus en 14 november 2023.

Kijk hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, telefoon: 06 199 435 28.

Meer nieuws