Nieuwe ronde indienen projecten emissiebeperking glastuinbouw

Margreet Schoenmakers

Om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen, helpen de waterschappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Glastuinbouwondernemers die een projectidee hebben, kunnen deze voor 1 september indienen om zo in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

Doel emissiebeperking naar water
De projecten moeten bijdragen aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanuit glastuinbouwbedrijven. Nadrukkelijk worden ook groepen telers, die concreet met dit onderwerp aan de slag willen gaan, gevraagd te reageren. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Uiteraard is er ook ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw.
Tot nu toe zijn vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget emissiebeperking Glastuinbouw’ al diverse projecten financieel ondersteund. Hiermee is veel kennis ontstaan over manieren om de emissies vanuit de glastuinbouw terug te dringen.

Het fonds
Projecten kunnen binnen het stimuleringsbudget in ieder geval worden uitgevoerd tot en met 2022. De individuele waterschappen dragen bij aan dit fonds. De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het fonds namens de waterschappen. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen die beoordelen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is. Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget, ontvangen maximaal 40.000 euro. Bij financiering over meerdere jaren geldt een maximum van 60.000 euro. Drie maal per jaar worden ingediende voorstellen beoordeeld. Om met een project in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het fonds, moet  nu een aanvraag worden ingediend.

Meedoen?
Voor de komende ronde moet een projectidee voor 1 september zijn ontvangen door de beoordelingscommissie. Dit kan door een (summier) idee in te dienen. De ondernemer krijgt dan feedback, waarna hij of zij kan beslissen om het complete projectidee inclusief begroting in de volgende ronde in te dienen. Het is ook mogelijk om direct het complete projectidee inclusief begroting in te dienen. Dit laatste is met name handig wanneer de intentie is nog dit jaar te starten met het project of als sneller duidelijkheid gewenst is omtrent een eventuele bijdrage vanuit het fonds.
Kijk hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, telefoon: 06 199 435 28.

Meer nieuws