Nieuwe partners website Glastuinbouw Waterproof altijd welkom

Roger Abbenhuijs

De website glastuinbouwwaterproof.nl is hét digitale kennisplatform over water in de glastuinbouw. De partners van de website zijn op zoek naar nieuwe leden die willen helpen actief kennis en ervaringen rondom het thema water te delen. Doel is een optimale watergift en bemesting in de glastuinbouw met aandacht voor klimaatadaptie, circulariteit en verlagen van de waterfootprint. Bedrijven en organisaties die hun kennis ook willen delen via dit platform, kunnen zich melden.

De website is een middel om de communicatie over noodzaak en oplossingsrichtingen op het gebied van waterbenutting en emissiebeperking te ondersteunen, te stroomlijnen en overzichtelijk ter beschikking te stellen voor de gehele glastuinbouwsector en andere marktpartijen. Om via de website een compleet overzicht te kunnen geven van beschikbare kennis op het gebied van water en glastuinbouw, is het wenselijk dat het platform vanuit de diverse hoeken van de sector wordt gesteund.

Onderzoeks- en innovatieprogramma
De website glastuinbouwwaterproof is nauw verbonden met het programma Glastuinbouw Waterproof. Dit programma heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater. Om de doelstelling te realiseren is samenwerking van groot belang, zeker ook met bedrijven en organisaties die zowel inhoudelijk als financieel een bijdrage willen leveren.

Ruimte voor nieuwe partners
Samenwerking tussen ondernemers, ketenpartners, de wetenschap en overheden vormt de basis van het digitale kennisplatform. Actuele ontwikkelingen, kennis uit onderzoeken en ervaringen van andere ondernemers over duurzaam omgaan met water worden gepubliceerd op de website en in de nieuwsmail. Zowel toeleveringsbedrijven als kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen partner worden van de website Glastuinbouw Waterproof. Momenteel zijn Wageningen University & Research, Platform Duurzame Glastuinbouw, Netafim en Grodan als partner verbonden aan het digitale kennisplatform over water in de Glastuinbouw. Er is er ruimte voor nieuwe partners van de website, die een aanvulling kunnen leveren op het huidige aanbod.  Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met programmamanager Margreet Schoenmakers. Zij kan meer informatie geven over kosten, publiciteit en toegevoegde waarde.

Meer nieuws