Nauwelijks negatief effect van Na bij paprikaproef

Telen in een gesloten teeltsysteem betekent onder andere dat alle zouten, zoals natrium (Na) of Chloride (Cl) die worden toegediend via het water, de meststoffen of het substraat ofwel door de plant moet worden openomen, of zich ophopen in het systeem. Uit alle onderzoeken en ook praktijkervaringen blijkt dat Na van deze twee het minst wordt opgenomen en zich dus sneller ophoopt in het systeem. Bekend is dat zouten zoals Na schade kunnen geven aan het gewas. Dit kan zijn doordat planten gevoelig zijn voor het Na-ion (toxiciteit) of dat Na de opname van andere ionen in de weg zit.

In een modern teeltsysteem wordt de EC goed geregeld. Als Na oploopt in het systeem betekent dit dus automatisch dat er minder voedingselementen aanwezig kunnen zijn, immers Na heeft net als de andere kationen K, Ca, Mg en NH4 een EC invloed. Het is daarom van belang bij het doen van onderzoek om onderscheid te maken tussen een 'EC'-effect door Na en het specifieke effect van het Na-ion zelf.

Effecten hoge natriumconcentraties
Sinds dit voorjaar loopt er een proef bij Wageningen UR Glastuinbouw naar de effecten van hoge natriumconcentraties bij paprika. In deze proef worden zes behandelingen vergeleken, waar bij gelijke EC-waarden, de Na concentratie in het wortelmilieu (de drain) varieert van <2 mmol/l tot 10 mmol/l. Daarbij is in twee behandelingen de K/Ca verhouding verlaagd, zodat er meer Ca en minder K wordt gegeven. Het is de bedoeling dat de gekozen Na niveaus zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

Omdat de EC-waarde zoveel mogelijk gelijk wordt gehouden, betekent de verhoging van Na tegelijkertijd een forse verlaging van de overige kationen K, Ca en Mg. (vanwege de pH invloed is NH4 in alle gevallen gelijk gehouden). We zagen dus een forse uitputting van K in de periode van zware plantbelasting. Desondanks zijn er tot nu toe (half oktober) nog geen verschillen in productie (kg/m2) gezien. Ook zijn er geen afwijkende symptomen aan het gewas waargenomen. In juli/augustus zijn er wel wat neusrotte vruchten voorgekomen. Deze kwamen echter bij alle behandelingen voor, maar er was tot eind augustus wel een lijn te ontdekken namelijk een stijging van het percentage vruchten met neusrot bij stijgend Na. Op dit moment is die lijn echter niet erg duidelijk. Wel blijkt dat verlaging van de K/Ca minder neusrot te geven dan de standaard K/Ca verhouding. Overigens bedraagt het percentage neusrotte vruchten in het geheel niet meer dan enkele tienden van procenten.

In deze proef tekent zich dus een lijn af dat Na minder gauw tot schade leidt dan veel mensen gewend zijn te denken. Er bestonden ooit richtlijnen voor Na in paprika, waarbij boven 6 mmol/l mocht worden gespuid. In de praktijk hoor je ook wel lagere Na-gehalten noemen, waarbij men bang is voor schade. Het ziet er naar uit dat op grond van deze proef Na gerust hoger mag oplopen. Dit was overigens ook al gebleken uit proeven in de jaren ’90 in ‘Naaldwijk’. Ook in dat onderzoek met Na niveaus tot 8 a 10 mmol/l bleek dit niet tot de gevreesde zware neusrotaantastingen te leiden.

De proef loopt nog door tot half december, waarbij vooral ook nog wordt gekeken naar de Na opname door het gewas.

Meer nieuws