Monitorings- en bewakingssysteem nutriënten draagt bij aan verlaging emissies

Wageningen University Business Unit Glastuinbouw werkt aan een accuraat en bedrijfsspecifiek monitorings- en terugkoppelingssysteem voor voedseloplossingen tijdens de teelt. Met dit systeem kunt u beter inzicht krijgen in het verloop van de gewasbehoefte wat suboptimale bemesting voorkomt.

Als het vertrouwen in de waterkwaliteit bij hergebruik toeneemt hoeft u minder vaak de (recirculerende) voedingsoplossing te verversen, wat een positief gevolg heeft op de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Het systeem zal bestaan uit een dynamisch rekenmodel dat in de basis toepasbaar is voor alle substraatteelten. Door koppeling met monitoring is het systeem zelflerend waardoor het gerichte adviezen creëert voor de individuele teler. Het model heeft als randvoorwaarde dat er aan de eisen van een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan worden voldaan. Daarnaast wordt met behulp van experimenten ontbrekende kennis vergaard over de verschillen in nutriëntenbehoefte door rassen, teeltsystemen, substraten en duurzame teeltstrategieën. Vanwege de hoge diversiteit en complexiteit beperkt dit deel van het onderzoek zich tot twee pilot gewassen: tomaat en potchrysant.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Club van 100 van WUR Glastuinbouw

Meer nieuws