Milieumeetlat Glastuinbouw Wateremissie toont inspanning sector

Inzicht in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen voor oppervlaktewater is cruciaal om tuinders te ondersteunen bij hun middelenkeuze en om politiek en beleidsmakers te laten zien welke verbeteringen gerealiseerd (kunnen) worden. Binnen het project 'Milieumeetlat Glastuinbouw Wateremissie' is hier het afgelopen jaar aan gewerkt.

Ook in de toekomst is geld nodig om dergelijk onderzoek uit te kunnen blijven voeren. Hiervoor is Kennis in je Kas (KijK) van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om zichtbaar voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw. 

Milieumeetlat mist belangrijke route
Inzicht in de milieubelasting kan eenvoudig beschikbaar worden gemaakt met de Milieumeetlat Glastuinbouw. De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken en kan worden gebruikt om trends te tonen. Op dit moment ontbreken in de Milieumeetlat glastuinbouw echter de belangrijkste emissieroutes (spui in substraatteelt en drainage in grondteelt). Dat betekent dat de inspanningen van de glastuinders (minder spui, zuivering) niet zichtbaar worden in de Milieumeetlat.

Inspanning zuiveringsplicht zichtbaar gemaakt
Binnen het project is met een beperkte inspanning gewerkt aan het up to date maken van de Milieumeetlat glastuinbouw. Hierdoor wordt het mogelijk om te laten zien wat de inspanningen voor een milieubewuste gewasbescherming en zuivering van spuiwater opleveren aan milieuwinst.

Resultaten
In dit project zijn emissieroutes voor de glastuinbouw ingeschat, om zo milieubelasting uit te kunnen rekenen. Voor alle teelten is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid spui en/of drainage, zuiveringspercentages en mate van recirculatie. Vervolgens zijn emissies van gewasbeschermingsmiddelen op basis van verschillende toepassingstechnieken berekend/ingeschat.

Het eindrapport is beschikbaar en te downloaden via onderstaande link.

Meer nieuws