Inventarisatie knelpunten recirculatie Cymbidium

Arca Kromwijk (Wageningen UR Glastuinbouw)

In de teelt van Cymbidium mochten telers ten tijde van het Besluit glastuinbouw het drainwater lozen bij een natriumgehalte in het drainwater van meer dan 0 mmol/l. In de praktijk kwam dit erop neer dat Cymbidiumtelers niet hoefden te recirculeren.

Recirculatie is daardoor een nieuw fenomeen voor Cymbidium, waardoor telers nu geconfronteerd worden met een achterstand in kennis die de komende jaren moet worden ingelopen. Het gaat dan b.v. om de gevolgen van natriumophoping en het eventueel optreden van groeiremming. In 2013 zijn samen met Cymbidiumtelers en -adviseurs de knelpunten in beeld gebracht die toepassing van recirculatie in de teelt van Cymbidium in de praktijk belemmeren. De Cymbidiumtelers hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend bij de topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen voor onderzoek naar recirculatie bij Cymbidium vanaf 2014.

Meer nieuws