Hoogstaande technologie versus ecologie in teeltsysteem

Theo van der Knaap (adviseur bedrijfsecologie)

Het watervraagstuk houdt de gemoederen in de tuinbouw goed bezig. Onder andere om te kunnen voldoen aan de waterzuiveringswetgeving, om drainwater te mogen spuien indien nodig. Hiervoor is mooie apparatuur ontwikkeld die het gietwater verder ontsmet.

In de glastuinbouw is de definitie van kwalitatief goed gietwater veelal of het water al dan niet is ontsmet en gefilterd, de juiste EC en pH bevat en de mineralen in de juiste verhoudingen. Dat met deze werkwijze het leven uit het water is gehaald, en daarmee de vitaliteit van het water over het hoofd is gezien, dat is iets wat wellicht nog een plekje mag krijgen in het denkproces.

Restrictie
Technisch goed water is anders dan goed water gezien vanuit de natuur. Daarnaast kunnen we ons afvragen of het verder steriel maken van het teeltsysteem en het bestrijden van ziekten, ons ooit in de spiraal omhoog zal krijgen naar werkelijke plantvitaliteit. Draagt dit bij aan het overstijgen van ziekten?

Bijna haaks op het ontsmetten van water met ‘harde acties, staat inzoomen hoe de natuur omgaat met water. Kijken hoe deze principes zijn door te voeren in het technologische tuinbouwsysteem.

Zelf ben ik een groot voorstander van technologie in de tuinbouw, maar met een restrictie: dat het bijdraagt en vriendelijk is voor het leven en de diversiteit in het systeem. Het nieuwe telen, sensorstechnieken enzovoort passen helemaal in het plaatje. Ontsmetters en harde middelen die water steriel maken, vallen daar helaas niet onder. In tijden van overgang naar het nieuwe teeltsysteem kunnen ze echter zeker wel naast elkaar bestaan.

Bergbeek
Praktijk laat zien dat een deelstroom van het water behandelen, middels een waterval op bijvoorbeeld de mengbak of rondpomp van een silo, een weldaad is voor het water. Hier stroomt en wervelt het water net als in de natuur. Met het plaatsen van een venturi aan de perszijde van het gietsysteem wordt er lucht meegezogen het gietsysteem in. Hier wordt invulling gegeven aan het wezenlijke natuurprincipe dat water net als in de bergbeek altijd stroomt in contact met lucht.

Met deze zeer eenvoudige techniek ontstaat er een werveling in het gietwater dat onderweg is naar de druppelaar of sproeier. In deze werveling ontstaat een watervitaliteit die er onder andere voor zorgt dat de biofilm in het gietsysteem en de daaraan gekoppelde nitrietproductie tot nihil kan worden gereduceerd.

Natuurprincipes
Met dit vitale gietwater komen de gedoseerde biostimulanten en microben veel beter tot hun recht in het wortelmilieu. Op zijn beurt genereert dat een echt vitale plant, met een wezenlijk lagere ziektedruk.
Hoe groot is de paradox? Werkelijk vitaal water, hetgeen met ontsmettingstechnologie nooit kan worden bereikt, is wel mogelijk met eenvoudige, eenmalige investeringen. Een aanpak waarmee natuurprincipes, zoals het wervelen van water in vrijheid en water dat tijdens het stromen in contact komt met lucht, volledig wordt bereikt?

Hiermee wordt invulling gegeven aan groeien naar een systeem waarin telers kunnen blijven produceren en vermarkten. Hoogstaande technologie hand in hand met de ecologie.

Meer nieuws