Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag

In tuinbouwgebieden wordt de ondergrond gebruikt voor zowel de winning en opslag van water voor gietwater (in het eerste watervoerende pakket) als ook voor de buffering van warmte voor verwarming en koeling van de kassen (WKO) (in het eerste en tweede watervoerende pakket). In hoeverre kunnen deze vormen van opslag binnen dezelfde regio in het eerste watervoerende pakket naast elkaar bestaan?

Gebruik ondergrond
Voor de toekomst is het van belang alternatieven te ontwikkelen waarmee de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater wordt gewaarborgd. Eén van de mogelijke alternatieven waar aan wordt gedacht is het infiltreren en onttrekken van regenwater uit het eerste watervoerende pakket (georganiseerd middels een waterbank).  Er is naast warmte buffering in het tweede watervoerende pakket ook behoefte aan  warmtebuffering in het eerste watervoerende pakket Momenteel is onvoldoende bekend wat de wisselwerking is tussen beide vormen van opslag in dezelfde bodemlaag

Project binnen Kas als Energiebron
Binnen het innovatieprogramma Kas als Energiebron is het project “Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag” gestart. Dit project beoogt bij te dragen aan een optimale en duurzame benutting van het eerste watervoerende pakket voor de opslag van zowel zoet water als ook warmte. Het project heeft als doel om interactie tussen warmte- en wateropslag systemen te kwantificeren en op basis daarvan generieke handvatten te ontwikkelen voor de ruimtelijke ordening van de ondergrond en bij de vergunningverlening voor systemen voor ondergrondse opslag van warmte en water. Voor de duurzame beschikbaarheid van goed gietwater is de mogelijkheid om water op te slaan in het eerste watervoerende pakket een zeer belangrijk alternatief. Daarom worden er in de regio Westland geen vergunningen meer afgegeven voor WKO in het eerste watervoerend pakket. Dit project helpt de gemeente Westland bij het ontwikkelen van toekomstig beleid.

Uitvoering
Het belangrijkste deel van het werk is deskstudie, waarmee inzicht wordt verkregen onder hantering van welke condities warmte- en wateropslag binnen een enkele aquifer, zonder elkaar negatief te beïnvloeden mogelijk is (‘duurzame co-existentie’). Uitvoerder van het project is KWR Water Research Institute. Naast Stichting Kennis in Je Kas (via Kas als Energiebron) draagt de gemeente Westland financieel bij aan dit project. 

Meer lezen over dit project kan hier.

Meer nieuws