Groen licht project 'Herkomst onverwachte gewasbeschermingsmiddelen in waterkwaliteitsmetingen'

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft eind juni goedkeuring gegeven aan het project 'Herkomst onverwachte gewasbeschermingsmiddelen in waterkwaliteitsmetingen'. Verkrijgen van inzicht in de oorzaak van de normoverschrijdingen van niet langer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is een belangrijk uitgangspunt. Komen tot handelingsperspectieven (voor telers of waterschappers) om verdere normoverschrijdingen te voorkomen. Duidelijkheid over eventuele mogelijkheden van het ontstaan van deze normoverschrijdingen door invloed van derden en/of verleden. Het project wordt mede-gefinancierd door Stowa.

Doel van dit onderzoeksproject is het achterhalen van de herkomst van een zevental werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen die geen toelating meer hebben in de glastuinbouw, maar nog wel voor overschrijdingen zorgen in waterkwaliteitsmetingen.
De hoofdvraag daarin is: Kunnen de concentraties van de onverwachte probleemstoffen worden verklaard uit ander gebruik dan in de glastuinbouw of uit nalevering uit sediment of bodem?

Onverwachte probleemstoffen
Deelvragen binnen het onderzoek zijn onder andere of de onverwachte probleemstoffen zich goed kunnen binden aan bodemdeeltjes en zo ja, wat is er bekend over nalevering uit sediment, invloed van peilverhoging of emissie uit oude kasgrond (van soortgelijke stoffen). Is het concentratieverloop van deze onverwachte probleemstoffen over de jaren consistent met een patroon van nalevering? Kunnen hernieuwde pieken in concentraties gerelateerd worden aan verstoring van de waterbodems door bijvoorbeeld baggeren? Of wordt de nalevering beïnvloed door factoren zoals saneringen van tuinbouwgebieden, veranderingen in peil- en grondwaterstand, en klimaatverandering? Zijn deze middelen nog toegelaten als (dier)geneesmiddel of voor particuliergebruik? Kan er sprake zijn van illegaal gebruik voor toepassingen in bijvoorbeeld wietteelt?

De doelstelling en beschrijving van het project staan inmiddels op de website van Kennis in je Kas en op de website van Glastuinbouw Waterproof.

Meer nieuws