Geslaagde ‘Sensorendag’ met interessante workshops en markt

Glastuinbouw Nederland, Delphy en Stichting Control in Food & Flowers organiseerden op donderdagmiddag 26 januari in Bleiswijk een bijeenkomst over sensoren. In deze bijeenkomst is volop ingegaan op de (toekomstige) mogelijkheden van sensoren. Met zestig deelnemers en diverse sensoren leveranciers kan worden teruggekeken op een geslaagde middag.

Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland ging in op de duurzaamheidsambities van de sector en hoe sensoren hierbij kunnen helpen. In diverse onderzoeken, die mede worden gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas (KijK), wordt gewerkt aan innovatie. Zij gaf een overzicht van de lopende projecten waar de glastuinbouwsector al met sensoren en/of kunstmatige intelligentie werkt om tot een toekomstbestendige glastuinbouw te komen. Een voorbeeld is een nitraatmeter om lekkages in het teeltsysteem op te sporen. Of sensoren om de watergift te optimaliseren in de grondteelt (binnen een virtuele lysimeter).

Praktische voorbeelden
Daarna gaf Liesbeth Nijs van Glastuinbouw Nederland een toelichting op het project ‘Versnellen groene digitalisering Glastuinbouw’. Alex van Klink van Delphy en André van der Wurff namens Stichting Control in Food & Flowers lichtten praktische voorbeelden toe van hoe bedrijven nu al gebruik kunnen maken van sensoren. Bijvoorbeeld de zuurstofsensor van Sendot, waarvan de metingen sterk samenhangen met Plantgroeit. Daarnaast gingen zij dieper in op een aantal lopende projecten. Zo is bijvoorbeeld aangehaald dat in de toekomst mogelijk gebruik kan worden gemaakt van een Virussensor (link).

Verschillende workshops
Deelnemers konden bij inschrijving voor de bijeenkomst een keuze maken tussen een aantal workshops. Zo was er een workshop over waterkwaliteit. Binnen het project Grenswaarden Waterkwaliteit worden sensoren ingezet om controle uit te kunnen oefenen op de waterkwaliteit. Telers zijn steeds meer water aan het hergebruiken. Dit heeft consequenties voor de samenstelling van het water wat betreft nutriënten, gewasbeschermings-, rem- en ontsmettingsmiddelen, organische stoffen en microbiologie. Een goede samenstelling is van belang om tot een gezond gewas te komen.
Een andere workshop ging over het project Weet wat er Leeft.  Binnen dit project worden diverse scoutingmethoden (beeld, gassen en DNA) digitaal gekoppeld aan sensoren van het kasklimaat. Binnen een model van kunstmatige intelligentie (AI) kan de balans van plagen en biologische bestrijders in de kas veel beter worden begrepen. Zodoende kan gerichter worden bepaald wanneer ingrijpen zinvol en efficiënt is.

Teeltoptimalisatie
De derde workshop ging over teeltoptimalisatie met behulp van sensoren. Met name de ‘load cell’ en de sapstroomsensor zijn toegelicht. In deze workshop werden er voorbeelden gegeven van de toepassing van verschillende gewassensoren om de plantreactie op een teeltactie meetbaar te maken. Hierdoor krijgen telers meer grip op de waterbalans en biomassatoename van hun gewas en kunnen daarmee stappen maken richting teeltoptimalisatie.
De laatste workshop ging over het project ‘Ionspecifiek telen’. De recente ontwikkeling van een verbeterde ion specifieke meter én een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren en te automatiseren. Dat levert (een bescheiden) meeropbrengst en een betere kwaliteit op.

Markt
Tussen de workshops door waren konden de deelnemers het gesprek aangaan met de verschillende aanwezige leveranciers van sensoren. Er waren twaalf leveranciers op deze markt afgekomen met een uiteenlopend assortiment. Van PAR-sensoren tot Vision camera’s. Dit trok veel aandacht van de aanwezigen

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het project ‘Versnellen groene digitalisering Glastuinbouw’.

Meer nieuws