Geef nu onderzoeksvragen Water en Plantgezondheid door!

Kennis in je Kas (KijK) betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek. Alle teeltbedrijven in de glastuinbouw betalen daar aan mee. De komende maand worden kennis- en onderzoeksvragen geïnventariseerd en pro-jectideeën opgesteld voor de innovatieprogramma’s Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Telers en telersgroepen die een onderzoeksvraag hebben die past binnen deze innovatieprogramma’s kunnen zich deze maand melden.

Voor onderzoeksvragen op gebied van water of plantgezondheid kunnen ondernemers tot uiterlijk 1 mei a.s. contact opnemen met programmamanager Margreet Schoenmakers of met de netwerkcoördinator van hun gewasgroep.

Welke kennisvragen?
Binnen de innovatieprogramma’s van KijK wordt gezorgd voor een samenhangend pakket aan onderzoeken, onderverdeeld in plantgezondheid, water en energie. De onderzoeken zijn gewasoverstijgend, gericht op een strategisch doel voor de (middel)lange termijn. Doel is om glastuinbouwondernemers in staat te stellen om de wensen van markt, maatschappij en economie te verenigen in hun bedrijfsvoering, om zo de internationale toppositie van de bedrijven en de sector te behouden.
Voor de innovatieprogramma’s Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid zijn actuele en essentiële kennisvragen momenteel van harte welkom.

Waterkwaliteit en gietwater
Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te komen in 2027. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel. Binnen het programma wordt gewerkt aan waterkwaliteitsverbetering in en om de kas. Daarnaast is het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater een belangrijk item.

Duurzame productie
Het Nieuwe Doen (HND) in Plantgezondheid is gericht op een structurele aanpak om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen, dan wel te beheersen. Door te kiezen voor een integrale systeemaanpak wordt de slag gemaakt van symptoombestrijding naar preventieve groene oplossingen. Dit biedt extra kansen voor een duurzame productie. Binnen HND vinden onder meer projecten plaats op het gebied van weerbaar gewas en teeltsystemen, monitoringssystemen en verfijnde toedieningstechnieken.

Waarom nu kennisvragen indienen?
De meeste innovatieprojecten worden deels gefinancierd door Kennis in je Kas en deels door overheidsgeld via publiek private samenwerking binnen het topsectorenbeleid. Voor veel onderzoeksvragen op gebied van plantgezondheid en water kan dit, voor wat betreft de overheidsfinanciering via de topsectoren, éénmaal per jaar worden ingediend. Deze oproep staat nu open tot 15 mei. Eventuele onderzoekswensen vanuit de glastuinbouw kunnen dus tot die datum worden ingediend, om zo in aanmerking te komen voor cofinanciering via de overheid. Voorwaarde is dan uiteraard dat de projecten invulling geven aan de Kennis en Innovatieagenda Landbouw, Water & Voedsel van de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Martiem.

Wat gebeurt er met ingezonden vragen?
Vanuit het programmamanagement KijK worden de kennis- en onderzoeksvragen van ondernemers verzameld. Binnen het netwerk wordt gekeken in hoeverre deze onderzoeksvraag wordt gedeeld door meerdere telers en/of telersgroepen. Waar mogelijk worden vragen gebundeld. Tevens wordt gekeken in hoeverre deze vraag past binnen het innovatieprogramma van Kennis in je Kas en in hoeverre dit past binnen de openstaande PPS-oproep van de topsector. Wanneer dit het geval is, gaat de programmamanager met de vraag aan de slag en wordt gezocht naar een geschikte kennisinstelling, of onderzoeker. Samen met één of meerdere kennisinstellingen wordt vervolgens gekeken of de vraag, al dan niet gebundeld met andere vragen, kan worden opgenomen in een projectidee. Dat projectidee wordt vervolgens voorgedragen voor financiering, zowel bij KijK als ook binnen de genoemde PPS oproep.

Input is gewenst
Telers in de glastuinbouw betalen mee aan Stichting Kennis in je Kas. Om te zorgen dat daadwerkelijk onderzoek wordt gefinancierd waar bedrijven verder mee kunnen, is input van ondernemers hard nodig. KijK is immers voor en door telers. Onderzoeksvragen en reacties moeten voor eind april worden doorgegeven aan programmamanager Margreet Schoenmakers. Schroom niet, want alleen samen werkt de glastuinbouw aan een sterke sector!

Meer nieuws