Er moet een tandje bij om waterkwaliteit Delfland te verbeteren

De waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland is in 2020 min of meer gelijk gebleven. Dat betekent dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit fors meer moeten doen om verbetering te bewerkstelligen, zo meldde Hoogheemraadschap Delfland vorige week. “Er moet inderdaad een tandje bij”, erkent Guus Meis, beleidsspecialist Water en Omgeving bij Glastuinbouw Nederland.

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Het hoogheemraadschap is wettelijk verplicht in 2027 te voldoen aan de doelen voor de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Jaarlijks stellen zij een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. De rapportage over 2020 laat zien dat over dat jaar geen vooruitgang is geboekt.

Waterbewustzijn
Hoogheemraad Marcel Belt: “De waterkwaliteit in ons gebied moet verbeteren. Wij investeren daarvoor in het aanleggen van een netwerk van nieuwe waternatuur, nemen maatregelen voor vis en houden bij ons werk altijd rekening met kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit. Een van de meest belangrijke voorwaarden voor het ontwikkelen van een gezonde waternatuur is dat het water vrij is van schadelijke stoffen.”
Delfland werkt daarom samen met onder meer Glastuinbouw Nederland en de gemeenten aan het terugdringen van lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de kassen in ons gebied. “De Gebiedsgerichte Aanpak waarin wij veel hebben geïnvesteerd, heeft een mooie verbetering teweeggebracht in de glastuinbouwpolders. Wij zagen de afgelopen jaren minder lozingen en lekkages en meer waterbewuste ondernemers. Dat de positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit zich over 2020 niet heeft voortgezet baart ons grote zorgen”, aldus Marcel Belt.

Watercoaches
Delfland werkt op dit moment aan nieuwe plannen om emissies naar het water verder tegen te gaan. “Wij kunnen dat niet alleen. Wij verwachten van de glastuinbouw, de gemeenten, de boeren en de omgevingsdiensten in ons gebied dat ook zij de komende jaren veel steviger de schouders eronder zetten. De gesprekken hierover zijn ingezet en hoopvol.” 
In reactie op de rapportage zegt Guus Meis namens Glastuinbouw Nederland dat er inderdaad een tandje bij moet. “Wij hebben daar een verantwoordelijkheid in, maar het ligt niet alleen op het bordje van de sector. Als organisatie zullen we nog meer inzetten op het vergroten van de bewustwording bij de tuinders en het stimuleren van een beter watermanagement. Dat willen we bijvoorbeeld doen door de inzet van watercoaches, experts die met een frisse blik de waterstromen in bedrijven onder de loep kunnen nemen.”

Handhaving
Volgens Guus Meis hebben telers behoefte aan een gerichtere handhaving door handhavers met voldoende kennis van zaken. “De waterkwaliteit is de afgelopen jaren duidelijk vooruit gegaan. De situatie is nu zo dat een of twee tuinders in een polder het voor de rest kunnen verpesten. Ondernemers die het goed doen, vragen dan ook om een handhaving die de minder presterende bedrijven eruit kan pikken.”

Klik hier om de waterkwaliteitsrapportage 2020 van Delfland te bekijken.

Meer nieuws