Delfland vraagt aandacht voor voorkomen lekstromen

In het werkgebied van Hoogheemraadschap van Delfland is in 2017 de waterkwaliteit wel verbeterd, maar zit nog boven de norm. Om de waterkwaliteit te verbeteren, is het waterschap in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland vijf jaar geleden het project Gebiedsgericht Meten gestart. Hierbij wordt het meetnet van 24/7 monitoring, dat al in gebruik is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten te houden, in een glastuinbouwpolder flink uitgebreid. De meetwaarden van de verschillende meetpunten worden op de website van Delfland gepubliceerd en zijn dus voor iedereen te volgen.

Verbetering waterkwaliteit
Met de Gebiedsgerichte Aanpak is inmiddels 46% van alle glastuinbouwbedrijven in Delfland bezocht door medewerkers van het waterschap. Door voorlichting en samenwerking met LTO Glaskracht Nederland is ook 27% van de nog niet bezochte bedrijven al aan de gang gegaan met verbetering van de waterkwaliteit. “We zien dat telers ook zelf aan de slag zijn gegaan om de stifstofwaarde in het oppervlaktewater te verlagen. Dat is positief en geeft aan dat de sector de verbetering van de waterkwaliteit serieus neemt”, zegt Erik Groen, adviseur en handhaver van Hoogheemraadschap van Delfland.

Ervaringen uit een polder
Als voorbeeld vertelt hij over de ervaringen in een Westlandse polder, die representatief is voor meerdere polders. Om aan de regels te voldoen, moest bijna de helft (49%) van de 30 bedrijven in die polder diverse aanpassingen aan het watersysteem doen. Groen: “Iets meer dan een kwart (redactie: 28%) van de bedrijven had nog een standpijp in de draintank of een overstort in de drainageput. Deze pijpen mogen niet meer in de sloot uitkomen. Met een kleine aanpassing is hier dus snelle winst te behalen.”

Bijna een kwart (23%) van de bedrijven had last van lekstromen. Hiervan is niet altijd duidelijk waar die vandaan komen. Voor Groen en zijn collega’s is het voorkomen van lekstromen een grote uitdaging voor de glastuinbouw. “Lekstromen voorkomen heeft te maken met goed onderhoud van het watersysteem en aandacht voor technische ontwikkelingen en innovaties voor lekdichte teeltsystemen. Lekwater komt bijvoorbeeld van druppelaars die losschieten uit de mat, van matten die scheef liggen en eindkapjes van de goot die lekken.”

Waterstroommodel
Het waterstroommodel van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw geeft aan dat 1,5% van het waterverbruik naar de grond weglekt. Dat komt neer op gemiddeld 391 m3 water per hectare, dat iedere twee jaar naar het freatisch grondwater (eerste grondwaterpakket) diffundeert. “Dan lijkt 1,5% niet veel, maar voor een glasgroentebedrijf van 17 hectare is dat bijna 7.000 m3 lekwater dat via het grondwater toch in de sloot terecht komt”, laat Groen weten.

Voor goed onderhoud aan het watersysteem is het ook van belang dat gewasmedewerkers alert zijn op lekkages in het systeem. Hier moeten de medewerkers volgens de adviseur naast ziekten en plagen in het gewas en andere zaken ook op letten, omdat met het opsporen, oplossen en voorkomen van lekkages veel narigheid is te voorkomen. “Telers moeten de juiste aandacht aan lekkage besteden, het serieus nemen en actief handelen. De waterkwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het voorkomen van lekstromen is ook belangrijk voor het behoud van het middelenpakket. Met de waterzuiveringsplicht alleen redden we het niet”, besluit Groen. 

Meer nieuws