Bouke Arends (PDG): “Stevige inzet nodig op communicatie en op toezicht & handhaving” (2)

Jan van Staalduinen

Begin vorig jaar nam burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland de voorzittershamer van het Platform Duurzame Glastuinbouw over van Sjaak van der Tak. In deel 1 van dit interview keek hij terug op het bijzondere jaar 2020. Deel 2 is vooral een vooruitblik op dit jaar en de komende jaren.

Wat zou u telers en uitvoeringsorganisaties willen meegeven voor het lopende en volgende jaar?
“Dat de waterkwaliteit verbetert dankzij de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd, maar ook dat we niet mogen verslappen. Er moet nog steeds heel veel gebeuren om het doel voor 2027 te bereiken. Een aantal zaken heb ik al benoemd. Het platform wil stimulerend zijn op gebied van kennisoverdracht via sectororganisaties, adviseurs en handhaving. Daarvoor richten wij ons op communicatie, op onderzoek-coördinatie en op wetgeving en handhaving. PDG-partijen dragen bij aan het bewustwordingsproces en aan de mentaliteitsverandering die nodig is om nagenoeg zonder emissie te kunnen telen.”

Welke nieuwe duurzaamheidsthema’s krijgen de komende jaren aandacht vanuit het PDG? 
“De focus blijft liggen op het verbeteren van waterkwaliteit en emissiebeperking. Voldoende beschikbaarheid van goed gietwater is daarvoor erg belangrijk. Wij kijken in dit verband ook naar mogelijk hergebruik van gezuiverd afvalwater. In december 2019 is er een Europees akkoord bereikt over wetgeving die hergebruik van gezuiverd afvalwater in de land- en tuinbouw moet stimuleren. De urgentie hiervoor neemt toe door langere droogteperiodes. De hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen die zijn afgesproken, passen bij de Nederlandse visie en bij de behoefte van de glastuinbouw aan gietwater van hoge kwaliteit. Gezuiverd afvalwater moet zonder twijfels over voedselveiligheid op Europees niveau kunnen worden hergebruikt. Binnen het platform is gesproken over de toekomstige gietwatervoorziening voor de glastuinbouw, onder andere vanuit de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Op een aantal plaatsen lopen initiatieven om de toekomstige gietwatervoorziening handen en voeten te geven. Het PDG is ingegaan op de aanpak binnen de regio Greenport West-Holland. Dit voorbeeld is gebaseerd op de ervaring in de Noordoostpolder en kan dienen ter inspiratie voor andere regio’s.”

Hoe zou u de voorbije periode vanuit uw rol als stuurgroepvoorzitter willen samenvatten?
“Als een uitdagend jaar. De glastuinbouw in Nederland dient verder te verduurzamen om producten te blijven leveren die aan de maatschappelijke vraag voldoen. De milieuwetgeving zal in toenemende mate circulaire productie zonder negatieve milieueffecten afdwingen. De wil tot aanpassen is binnen de sector zeker aanwezig. Dat blijkt uit de wijze waarop het de weg naar ‘nagenoeg nulemissie’ is ingeslagen en aflegt. Water is een cruciale omgevingsfactor voor de maatschappij als geheel. Door klimaatverandering en eisen aan de leefomgeving wordt goed gietwater schaarser, maar het optimaliseren van hergebruik, het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technieken en het sluiten van de waterkringloop op bedrijfs- of gebiedsniveau bieden toekomstgerichte oplossingen. Om voortvarend door te kunnen pakken, blijft de samenwerking tussen ketenpartners binnen dit platform van groot belang.”

Dit is deel 2 van het interview met Bouke Arends, als voorzitter van Platform Duurzame Glastuinbouw. Zie bijlage voor deel 1.

Meer nieuws