Animatie: kleine lekkage, grote gevolgen

In meerdere tuinbouwgebieden in Nederland ligt de kwaliteit van het oppervlaktewater letterlijk en figuurlijk onder een vergrootglas. Vanwege de aanwezigheid van kassen wordt bij normoverschrijdingen vaak gewezen naar de glastuinbouw; soms terecht, maar vaak ook niet. Het belangrijkste dat telers kunnen doen is zeer alert zijn op de water-stromen op hun bedrijf.

Een kleine lekkage kan grote gevolgen hebben, zoals deze animatie treffend duidelijk maakt. Dit filmpje is gemaakt in opdracht van Glastuinbouw Nederland en recent geactualiseerd. De korte video is bedoeld om het bewustzijn van ondernemers in de glastuinbouw te vergroten, maar tevens om aan overheden en burgers te laten zien welke inspanningen de sector doet om de kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden verder te verbeteren. Want dat er de laatste jaren al sprake is van veel verbetering is een feit.

Kennis opbouwen
Overigens heeft de programmaraad van Kennis in ja Kas (KijK) onlangs goedkeuring gegeven aan het project ' Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw' binnen het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof. Doelstelling van het project is om meer kennis op te bouwen over de omvang en het ontstaan van lekkages. Dit moet inzicht geven in de rol van lekkages op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Uiteindelijk moet dit leiden tot een handelingsperspectief om lekkage te voorkomen en daarmee de waterkwaliteit om de kas te verbeteren.

Aanleiding
De afgelopen jaren zijn er zichtbare stappen voorwaarts gezet in de verbetering van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden. Uit de waterkwaliteitsmetingen blijkt echter dat deze verbetering stagneert, waardoor het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen in gevaar komt. Een signaal vanuit de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak in de regio’s Westland en Oostland is dat lekkages vanuit de kassen hierbij mogelijk een rol spelen. Naast verdere bewustwording onder telers is specifiek onderzoek een essentieel onderdeel van het traject richting verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Meer nieuws