In de regio

De Gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de kwaliteit van oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden te verbeteren door het terugdringen van lozingen die nutriënten en eventueel restante gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van de Kader Richtlijn Water in 2023 (terugdringen met 90% t.o.v. referentie periode) en 2027 (emissie nagenoeg nul).

Naast het voldoen aan de wettelijke kaders is er een extra noodzaak omdat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekoppeld aan het terugdringen van de aanwezigheid hiervan in het oppervlaktewater.

De gebiedsgerichte aanpak wordt in gezamenlijkheid van Glastuinbouw Nederland, de waterschappen en gemeenten kleinschalig uitgevoerd in glastuinbouwgebieden, bijvoorbeeld binnen een polder. De aanpak omhelst metingen in het oppervlaktewater van met name nitraat en EC, aangevuld met bepalingen van gewasbeschermingsmiddelen. Door lokaal samen met ondernemers op te trekken en intensief met hen de voortgang te bespreken wordt gewerkt aan een breed draagvlak.

Emissieloze Kas

In het programma Emissieloze Kas werken de gemeenten in Oost- en Westland, de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en Glastuinbouw Nederland samen aan de verbetering van de oppervlakte waterkwaliteit en de vermindering van uitstoot naar de bodem.

Delfland

In Delfland is de gebiedsgericht aanpak gestart in de Groeneveldsepolder, Hoefpolder, Kralingerpolder, Nieuwland en Noordland, Noordpolder van Delfgauw en de Oranjepolder. Volg de stand van zaken m.b.t. de metingen via het Hoogheemraadschap van Delfland. In al deze polders hebben reeds meerdere bijeenkomsten met de tuinders plaatsgevonden.

Schieland en de Krimpenerwaard

In 2017 is in Schieland en de Krimpenerwaard gestart met gebiedsgericht meten van de waterkwaliteit in Waddinxveen en Zuidplas in het glastuinbouwgebied rond de Van Hasseltweg, Abraham Kroesweg en de Dordt van Kroonweg. Volg de meetresultaten via Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland is samen met de waterschappen Hunze en Aa’s, en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren het 'Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder' gestart.

Doel is om de glastuinbouwbedrijven in de gebieden van de waterschappen te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

DuurSaam Glashelder omvat diverse ondersteunende maatregelen, zoals de aanpak van restwaterstromen, met de onderdelen: advisering bedrijf, monitoring waterkwaliteit en toezicht. Daarnaast komt er een lobby duurzame gewasbescherming, zal er kennisbundeling komen, wordt een leergroep emissiebeperking opgericht en adviseren we over rioleringscapaciteit en natrium-arm gietwater.

Samen Zuiver

In het project Samen Zuiver hebben LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei samengewerkt aan oplossingen voor de glastuinbouwondernemers m.b.t. de zuiveringsplicht per 1 januari 2018. Ruim 80 ondernemers in 13 glastuinbouwgebieden hebben hun bedrijfwaterstromen, technische watervoorzieningen en restwaterlozingen in beeld gebracht.

Brabantse delta

In waterschap de Brabantse Delta heeft dinsdag 8 mei 2018 de aftrap plaats gevonden voor gebiedsgerichte metingen in het Steenbergse Westland, het glastuinbouw gebied in Steenbergen (West Brabant).

Rijnland

In Rijnland moet de gebiedsgericht aanpak nog starten. Er loopt een projectaanvraag van Glastuinbouw Nederland, LTO Noord en Delphy om te starten in het najaar van 2018 met de glastuinbouwgebieden van Rijnland in de provincie Zuid-Holland.