Stowa honoreert nieuwe projecten emissiebeperking glastuinbouw

De waterschappen hechten een groot belang aan het terugdringen van emissies en verbetering van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater rondom de glastuinbouw. In september 2019 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan twee projecten die hier een positieve bijdrage aan moeten kunnen leveren.

Ook in 2019 is er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’, budget beschikbaar gesteld voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit, door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Recent zijn twee projecten door de beoordelingscommissie positief beoordeeld. Het betreft het project ‘Nitraatmeter’ en ‘Waterefficiënte teelt op substraat’.
In het eerste project wordt een meter ontwikkeld om snel en betrouwbaar het nitraatgehalte in het water te kunnen meten in en om het bedrijf. In het project ‘Waterefficiënte teelt op substraat’ worden verschillende substraatbedrijven actief gevolgd in het bereiken van de nulemissie.  Dit wordt gedaan door het meten en analyseren van waterstromen en het onderzoeken van oplossingen bij knelpunten. Beide projecten gaan pas in het nieuwe jaar van start.

Heeft u een projectvoorstel?
Eind december komt de beoordelingscommissie weer bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. Glastuinbouwondernemers kunnen hun projectvoorstel, dat in aanmerking kan komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds, indienen tot 18 november. Ook in 2020 is het nog mogelijk het voorstel in te dienen. Klik hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier, of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail: schoenmakers@spam-protectstowa.nl.

Meer nieuws watergift