Marc Noordam: ‘We hebben baat bij kwalitatief goed oppervlaktewater’

Novastar lilies teelt jaarond roze en witte oriental lelies in de grond. Dat gebeurt op twee vestigingen in ’s-Gravenzande en diverse huurtuinen. De vestiging aan de Woutersweg (41.000 m2) gaat meedraaien in het project ‘participatief meten’ van Hoogheemraadschap van Delfland. Dit is een pilot van in eerste instantie drie maanden in twee polders, Heen- en Geestvaartpolder West en Oranjepolder Oost, waarbij telers zelf de kwaliteit van hun oppervlaktewater gaan meten. Door zelf te meten, zien telers hoe het met de waterkwaliteit is gesteld. En door meerdere meetpunten is er beter inzicht in de ontwikkeling van die waterkwaliteit.

Zelf meten
Iedere deelnemende teler in een van de genoemde polders gaat op een bepaald punt het nitraatgehalte en EC van het oppervlaktewater meten. “Wij nemen het punt bij ons bedrijf waar het boezemwater van de Heen- en Geestvaart de polder in en uit stroomt. Daar doen we iedere veertien dagen een handmatige meting van de EC en het nitraatgehalte”, zegt Marc Noordam. Samen met zijn vader Peter geven ze leiding aan het leliebedrijf.
De nieuw ontwikkelde EC-meters en kleurstripjes voor het nitraatgehalte worden voor deze proef beschikbaar gesteld door het waterschap. Om de verkleuring van een stripje te bepalen is er een app voor de mobiele telefoon. Nadat een meting is uitgevoerd, zijn de meetgegevens direct in een speciaal platform te uploaden en te zien voor de deelnemende telers. Nu de waterkwaliteit steeds verder verbetert, is het zinvol om uitgebreider te meten. De invloed van de glastuinbouw op de waterkwaliteit wordt minder door de maatregelen die de bedrijven nemen. De invloed van andere factoren wordt relatief gezien groter. Voor de glastuinbouw is het van belang om, naast de eigen invloed, die externe factoren in beeld te krijgen en dat is een motivatie om deel te nemen.

Goed oppervlaktewater
De lelieteler: “Als bedrijf hebben we invloed op de eigen omgeving. Wij zijn gebaat bij goed oppervlaktewater, omdat we dat naast regenwater ook gebruiken om mee te gieten. Voor lelies is het slootwater hier niet slecht met een pH-waarde van 8 en een EC-waarde van 0,8. Bovendien bevat het veel bacterieleven, wat goed is om het bodemleven te stimuleren. En lelies zijn gelukkig minder gevoelig voor hoge NaCl-waarden. Door het oppervlaktewater op meerdere punten te monitoren, zullen we zien wat er gebeurt op koude en warme dagen of als het regent.”

Tekort aan regenwater
Van het gietwater dat de lelieteler gebruikt, is 80% regenwater. Dat wordt in zes silo’s met een totale inhoud van 4.000 m3 opgevangen. “Hier hebben we elf maanden van het jaar met een beetje aanvulling van oppervlaktewater genoeg aan. Ongeveer vier weken per jaar hebben we geen regenwater. Dan pompen we een silo vol met ontsmet slootwater”, aldus Noordam. 
De drainage ligt op 90 cm diepte en het slootwaterpeil staat hoger. Dat betekent dus inzijging van (goed) oppervlaktewater. De hoeveelheid drainagewater dat uit de drainput komt, is 160 procent van de hoeveelheid gegeven gietwater. Het drainagewater gaat naar de vuilwatersilo met literteller en het water wat de lelieteler niet kan hergebruiken, wordt vervolgens via telemetrie ongezuiverd op het riool geloosd.

Nieuwe zuiveringstechnieken
Voor de waterzuivering heeft Noordam zich aangemeld bij AWZI in Hoek van Holland. “We denken dat er nog wel nieuwe zuiveringstechnieken beschikbaar komen. In een goedkopere en onderhoudsvriendelijke installatie willen we wel investeren om zelf het drainagewater te zuiveren.”
Noordam gebruikt geen fungiciden, maar veel bacteriepreparaten en bodemstimulatoren. Tegen luis zet de lelieteler sluipwespen en galmuggen in. Alleen als dit niet voldoende is, spuit hij insecticiden tegen luis en trips. Een vijftigtal kippen eten het onkruid op.
“Al twee jaar zijn we zoveel mogelijk met biologie bezig, maar er is nog een lange weg te gaan. Dit doen we om de hoeveelheid chemische gewasbeschermingsmiddelen zo laag mogelijk te houden in het drainagewater. Wat er niet in zit, hoeven we er met zuivering ook niet uit te halen”, besluit Noordam.

Meer nieuws registratie

Waterstromen weerbaar maken

Voor het reinigen en optimaliseren van de waterstromen en de wateropslag in de glastuinbouw is het microbiologisch product ClearH2O ontwikkeld. “Met...

Lees meer

Bezem door de middelenkast

In de provincies Gelderland, Noord-Holland en Limburg loopt van begin december 2017 tot en met maart 2018 een door CLM gecoördineerde zogenoemde...

Lees meer