Duurzaam water in de glastuinbouw: alternatieve bronnen

Beschrijving

De belangrijkste waterbron in de Nederlandse glastuinbouw is regenwater. Naast het hemelwater moeten ook één of meer alternatieve bronnen beschikbaar zijn om de watervoorziening zeker te stellen. Condenswater wordt op de bedrijven opgevangen en hergebruikt. Grondwater behandeld met omgekeerde osmose is een gangbaar alternatief in het westen van Nederland.

Het onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van 'nieuwe' waterbronnen. Er is specifieke vraag naar de mogelijkheden voor het gebruik van WKK-condenswater. Opgeloste zware metalen vormen mogelijk een probleem. Bij het toepassen van luchtkoeling of warmtewisselaars bij Het Nieuwe Telen wordt condenswater gevormd. Bekeken wordt of dit een interessante waterbron kan zijn.

Resultaten

Efficiënt gebruik van de beschikbare waterbronnen is de eerste stap in de watervoorziening. Dit is te bereiken door een goede dimensionering van het watersysteem met een goed gebruik en beheer. Een adequate water- en bemestingsstrategie moet de voedingsoplossing in balans houden en lozing voorkomen. Praktijkmetingen zijn uitgevoerd aan WKK-condenswater en laboratorium experimenten zijn uitgevoerd met verschillende typen staal en gecoat staal.

De lage lozingsnormen voor zware metalen zijn in de praktijk moeilijk te halen. De gemeten concentraties zware metalen leidden niet tot gewasschade. Metaalcoating vermindert de verontreiniging van het water met zware metalen. De verkregen kennis is ontoereikend voor een concreet technisch advies. Geadviseerd wordt aan de sector en de waterschappen om het knelpunt van de lozing van zware metalen te agenderen voor overleg.

Projectnummer 3242166213
Startdatum 01-01-13
Einddatum 01-06-15
Afgerond Ja
Budget €520.000
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten gietwater