Goed gietwater

Goed gietwater is essentieel voor iedere teelt. Zonder geschikt gietwater is het onmogelijk om een goed product te telen. Naarmate meer goed gietwater beschikbaar is, is het ook eenvoudiger om de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

Goed gietwater heeft een laag natriumgehalte. Voor grondgebonden teelten wordt 0,5 mmol/l aangehouden. Bij gewassen die niet zoutgevoelig zijn, mag het natriumgehalte hoger zijn. In dat geval is gebruik van bijvoorbeeld regenwater minder tot niet doelmatig. Doelmatigheid is echter een breed begrip. Om structuur aan te brengen in de discussie over ondoelmatigheid hebben sector en bevoegd gezag gezamenlijk (binnen het samenwerkingsverband Platform Duurzame Glastuinbouw) een notitie opgesteld.

Regenwater

Regenwater is uitermate geschikt als gietwater in de glastuinbouw. Helaas regent het doorgaans het minst in de zomer wanneer de vraag naar gietwater het grootst is. Om regenwater te gebruiken moet het opgeslagen worden als het beschikbaar komt. Deze opslag vormt het belangrijkste nadeel, want het is vrijwel niet realiseerbaar om zoveel opslagvoorziening te creëren dat de gehele water vraag verzorgd kan worden met regenwater.

Oppervlaktewater

De kwaliteit van oppervlaktewater is meestal onvoldoende om het te bestempelen als goed gietwater. Naast te veel natrium, kan het plantenziekten bevatten. Toch kunnen enkele grondteelten goed uit de voeten met oppervlaktewater. Zuivering van oppervlaktewater is mogelijk met omgekeerde osmose, maar deze optie is relatief duur en doorgaans juridisch niet haalbaar vanwege het ontstaan van brijn. 

Grondwater

In een enkele regio is het grondwater kwalitatief voldoende om te bestempelen als goed gietwater, zonder dat zuivering nodig is. In andere regio’s is ontijzering voldoende. In de meeste regio’s is echter een ontzouting (bijvoorbeeld met omgekeerde osmose) nodig om het grondwater geschikt te maken als goed gietwater.

De winning van grondwater komt steeds meer onder druk te staan, vanwege verdroging en andere functies, zoals drinkwatervoorziening. Het retourneren van het concentraat (brijn) van omgekeerde osmose in de ondergrond is volgens het Activiteitenbesluit verboden. Bevoegd gezag kan maatwerk toepassen om het toe te staan. Het toetsingskader geeft inzicht in de bijbehorende afwegingen. Ontwikkeling van alternatieven voor omgekeerde osmose op grondwater is noodzakelijk om voorbereid te zijn op een beperking van gebruik van grondwater en een verbod op het retourneren van het concentraat (brijn) in de ondergrond.

Inmiddels is er in overleg met meerdere gemeenten en milieudiensten een standaard werkwijze opgesteld voor het aanvragen van het maatwerk en de voorschriften die bevoegd gezag kan opnemen in het te verlenen maatwerk. De voorbeelddocumenten hiernaast geven inzicht hierin.  

Leidingwater

Leidingwater bevat in de meeste regio's te veel natrium en is daarom voor de teelt geen goed gietwater. Bovendien wordt het in de eerste plaats gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Daarom wordt dit water de laatste jaren steeds minder als gietwater gebruikt.  

Nieuws gietwater

Meer Nieuws gietwater

Onderzoek en projecten gietwater

Milieumeetlat glastuinbouw wateremissie

Afgerond

Inzicht in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen voor oppervlaktewater is cruciaal om tuinders te ondersteunen bij hun middelenkeuze en om politiek en beleidsmakers te laten zien welke verbeteringen gerealiseerd (kunnen) worden....

Lees meer

Pilotonderzoek Goed gietwater op opkweekbedrijven

Lopend

Op basis van het in het project Goed Gietwater ontwikkelde technologieconcept voor duurzame watertechnologie voor opkweekbedrijven in de glastuinbouw, wordt op een opkweekbedrijf een pilot uitgevoerd met een aantal technologieën. Doel...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten gietwater