Kwel en inzijging tegengaan; eindrapport

Wim Voogt (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

Kwel en inzijging vormen een belemmering voor het algemeen kunnen toepassen van hergebruik van drainagewater bij grondgebonden teelten. Door zoute kwel kan de EC waarde of de input van Na en Cl te hoog zijn om te kunnen bijmengen, maar ook het volume kan zodanig groot zijn dat er eenvoudigweg teveel water is om te kunnen gebruiken in de teelt. In vervolg op een bureaustudie naar dubbele drainage en kwelbeperkende maatregelen is een praktijkexperiment uitgevoerd op een bedrijf met jaarrond lelieteelt dat erg veel last heeft van dit fenomeen. Inmiddels is het rapport afgerond en beschikbaar via de link onderaan dit artikel.

Verhoging van het grondwaterpeil, flinke afname inzijging
Getracht is via verhoging van het grondwaterpeil de tegendruk dusdanig op te voeren dat de kwelstroom vermindert. Op dit bedrijf is het drainagesysteem opgedeeld in een aantal gedeelten, waarvan er één gebruikt is als proefvak. Van de verzameldrainleiding van dit vak is op de uitstroomopening in de onderbemalingsput een verstelbare knie met verlengpijp gemonteerd, zodanig dat hiermee flexibel de grondwaterstand kon worden verhoogd. Dit is in een aantal stappen uitgevoerd. Uit de metingen bleek al vrij snel dat het beregeningsoverschot, wat gemiddeld 30% bedroeg, een belangrijke bijdrage leverde aan de totale hoeveelheid drainwater. De verhoging leidde uiteindelijk tot een afname van de inzijging met ca 40%.

Resultaten zeer bedrijfsspecifiek
Daarop heeft de ondernemer besloten voor het gehele bedrijf de grondwaterstand te verhogen door het uitmaalniveau van de onderbemaling te verhogen. De inzijging beek inderdaad af te nemen. Voor het gehele bedrijf tendeert dit naar ca 50%. Opvallend was dat het vochtgehalte in de teeltlaag en de wortelzone niet sterk toenam. Ook bleek er geen negatief effect op de bewerkbaarheid van de grond. Het lijkt daarom dat op dit bedrijf de methode goed toepasbaar is.

De toepassing van de methode is echter zeer sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden, daarom is er geen algemeen geldend advies te geven voor bedrijven met grondgebonden teelten.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws drainage