Aanpak Nullozing oplossing voor ondersteunend glas?

Investeren in een zuiveringsinstallatie is een kostbare zaak. Deze investering is niet nodig bij volledig recirculeren of als er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Een teler kan bij een gesloten watersysteem kiezen om niet te lozen, zodat nullozing van toepassing is. Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden dan hergebruikt.

Huidige situatie
“Naar verwachting heeft ongeveer twintig procent van de telers met ondersteunend glas stappen ondernomen voor nullozing of collectieve zuivering”, zegt Erwin Haveman, projectadviseur LTO Noord. “De urgentie van de zuiveringsplicht is nog niet voldoende doorgedrongen. Toch moeten de telers voldoen aan de wet. En ze moeten er rekening mee houden dat de handhaving, die nog nauwelijks op gang is gekomen er wel snel gaat komen.” Voor de zuiveringsplicht bestaat er geen ondergrens in vierkante meters en geen onderscheid voor ondersteunend glas (0 – 2.500 m2).

Noodzakelijke aanpassingen
Om aan nullozing te voldoen, zijn de volgende aanpassingen bij ondersteunend glas veelal noodzakelijk:

  • Scheiding van het watersysteem in de kas van het watersysteem voor de buitenteelt.
  • Aparte opvang van condenswater van de kas.
  • Vanuit de wateropslag gescheiden aanvoerleidingen voor beregening.

Als het mogelijk is, kan een teler er ook voor kiezen om te stoppen met gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de lozing niet gezuiverd hoeft te worden. Biologische middelen zijn niet altijd uitgezonderd! Om lozing naar de bodem in de kas te voorkomen, kan het waterdicht afdekken van de bodem met een zandbed en waterdicht folie, eventueel aangevuld met bevloeiingsdoek, ook een oplossing zijn.

Knelpunten voor nullozing
Bij kwelwater, waarbij er meer drainagewater wordt opgevangen dan dat aan gietwater wordt gegeven, moet de teler dat door het plaatsen van een watermeter aantonen. Haveman: ”Voor kwelwater is maatwerk vanuit de waterschappen mogelijk. Dit maatwerk is echter nog niet in alle gebieden verleend.”

Een knelpunt bij de teelt in de kasgrond is een drainagesysteem dat doorloopt onder de buitenteelt. Het is dan zinvol om dit systeem te scheiden om niet de kans te lopen veel water te moeten zuiveren.  Bij een substraatteelt in de kas met bovengrondse opvang hoeft de drainage niet te worden gescheiden. Andere knelpunten die moeten worden opgelost, zijn de gecombineerde bassins voor regen- en drainwater en voor kas- en buitenteelt, evenals de overstort van dergelijke bassins.

Geen zuivering nodig
Als bij volledige recirculatie de nullozing aannemelijk wordt gemaakt, is bij de teelt in de grond geen zuivering nodig. Voor een teelt los van de grond is bodemlozing verboden. Bij nuttig hergebruik van recirculatiewater op bedrijven die een kas en buitenteelt hebben, is nullozing van toepassing. Het ‘dumpen’ (uitrijden) van restwater op een grasveld is echter niet toegestaan en het mag niet naar de buren.

Aanpak Nullozing
Voor het invullen van het protocol voor de nullozing is geen vast invulformulier beschikbaar. Een teler moet zelf de onderwerpen beschrijven aan de hand van het Aanpak aantonen nullozing glastuinbouw. Deze rapportage moet naar het betreffende waterschap en omgevingsdienst. “De Aanpak Nullozing heeft geen formele juridische status, maar het wordt door bevoegd gezag wel als voorbeeld-werkwijze gebruikt.”, meldt de projectleider.

Dienstverlening
LTO Noord en ZLTO, maar ook verschillende particuliere aanbieders, kunnen voor een nullozer de benodigde rapportage van het volledige watersysteem verzorgen. Deze rapportage is bedoeld voor het waterschap en de omgevingsdienst. Haveman: “Hoe professioneler het bedrijf is, hoe beter het leidingwerk al in kaart is gebracht.” In de rapportage zijn de details over het bedrijfssysteem vastgelegd en staan, indien nodig, voorstellen tot aanpassing van het bedrijf om aan de wettelijke regels te voldoen. “Meestal zijn maar kleine aanpassingen in het watersysteem nodig om het goed te krijgen”, besluit de projectleider.

Meer nieuws drainage