Drainagewater

Drainage is bij hogere grondwaterstanden nodig ter realisatie van een voldoende grote bewortelbare zone. De drainage voert dan meestal een mengsel van grondwater en gietwater af. De verhouding hangt af van de toestroom van het grondwater en het beregeningsoverschot van gietwater. Voor het afzuigstomen van de grond kan een tweede drainagesysteem aanwezig zijn.

Hergebruik

Drainagewater kan meestal als gietwater worden hergebruikt. Hoeveel drainagewater kan worden hergebruikt, is te berekenen met de rekenhulp. Deze tool houdt rekening met het zout(natrium)gehalte van het drainagewater en de verhouding tussen beschikbare hoeveelheid en watergift. Dat is van belang, omdat de kwaliteit van het drainagewater door de toestroom van zout grondwater zo slecht kan zijn dat (volledig) hergebruik niet mogelijk is.

Als de toestroom van het grondwater te groot is (kwel en/of inzijging) kan de hoeveelheid drainagewater te groot zijn, waardoor volledig hergebruik eveneens niet mogelijk is. Hoe meer drainagewater wordt hergebruikt, des te lager de belasting van het milieu door de bedrijfsvoering. Hergebruik van drainagewater draagt bij aan het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Randvoorwaarden

Voor een goed werkende drainage moet de grondwaterstand (een deel van de tijd) even hoog of hoger zijn dan de drainagediepte. De onderlinge afstand tussen de drainagebuizen is afhankelijk van de grondsoort. Om het drainagewater op te kunnen vangen voor hergebruik, moeten de drainagebuizen gekoppeld worden en worden aangesloten op een verzamelput vanwaar het naar een opslag kan worden gepompt.

In de praktijk

De situaties in de praktijk kunnen sterk van elkaar verschillen. Bij lage grondwaterstanden kan geen drainagewater worden opgevangen, terwijl in andere situaties door kwel en/of inzijging er te veel drainagewater ontstaat of drainagewater met te slechte kwaliteit om te kunnen hergebruiken. Omdat algemene regels niet mogelijk zijn bij dit soort wisselende situaties, is bij grondgebonden teelten de zorgplicht van toepassing volgens het Activiteitenbesluit. De bijgaande checklist en beoordelingskader geven inzicht in hoe invulling kan worden gegeven aan die zorgplicht.

Nieuws drainage

Onderzoek gestart naar virtuele lysimeter

Recent is de startbijeenkomst geweest van het project “Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten”. Vanuit de diverse landelijke commissies van Glastuinbouw Nederland wordt dit project binnen de BCO (Begeleidende Commissie Onderzoek)...

Lees meer
Meer Nieuws drainage

Onderzoek en projecten drainage

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

Lopend

Dit project is een doorstart van het project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten. In dit project wordt binnen drie werkpakketten verder kennis ontwikkeld om tot een optimalisatie van hergebruik drainwater te komen in...

Lees meer

Zorgplicht grondgebonden teelten

Lopend

Grondgebonden teelten moeten voldoen aan de 'zorgplicht' wat inhoudt dat zij moeten watergeven en bemesten in overeenstemming met de gewasbehoefte. Dit is lastig omdat de gewasbehoefte niet meetbaar is. Uitspoeling met een lysimeter is...

Lees meer

Hergebruik drainagewater grondgebonden teelten

Afgerond

Bij grondgebonden glastuinbouw is hergebruik van drainwater via het drainagesysteem met onderbemaling een mogelijkheid om emissie terug te dringen. Kwel en inzijging van omringend oppervlaktewater kunnen hierbij voor problemen zorgen....

Lees meer

Effectiviteit ontsmettingsapparatuur en -middelen

Afgerond

Doel is bepalen effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en – middelen te toetsen op schimmels, bacterien en virussen. Het project bestaat uit inventarisatie, opstellen keuze matrix, opstellen protocollen en testen effectiviteit...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten drainage